MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 435, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 435, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 435, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 435, nr. 4 (nader rapport)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 435, nr. 5 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 435, nr. 6 (verslag)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 435, nr. 7 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 435, nr. 8 (nota van wijziging)
- Handelingen II 2010-2011, nr. 21, blz. 2
- Kamerstukken I 2010-2011, 32 435, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2010-2011, 32 435, B (eindverslag)
- Handelingen I 2010-2011, nr. 10, blz. 39

 

 

 

WET van 13 december 2010, Stb. 2010, 840, tot wijziging van een aantal wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en een aantal verduidelijkingen aan te brengen (Reparatiewet SZW 2011). Inwerkingtreding: 1 januari 2011 (Stb. 2010, 877).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om wetstechnische gebreken te herstellen en een aantal verduidelijkingen aan te brengen in de wetgeving op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Zo is het dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Algemene nabestaandenwet  [MvT]
De Algemene nabestaandenwet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
In artikel 50, eerste lid, vervalt "twaalf".
B. [MvT]
In artikel 64a, tweede lid, vervalt "of vierde".

 

Art. II. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet  [MvT]
In artikel 51, tweede lid, van de Algemene Ouderdomswet vervalt "of vierde".

 

Art. III. Wijziging van de Beroepswet  [MvT]
Bijlage C behorende bij de Beroepswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Na onderdeel 4 wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.