MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 421, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 421, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 421, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 421, nr. 4 (nader rapport)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 421, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 421, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 421, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 421, nr. 8 (tweede nota van wijziging)
- Handelingen II 2010-2011, nr. 24, blz. 2
- Kamerstukken I 2010-2011, 32 421, A (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken I 2010-2011, 32 421, B (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2010-2011, 32 421, C (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2010-2011, 32 421, D (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2010-2011, 32 421, E (verslag)
- Kamerstukken I 2010-2011, 32 421, F (nota n.a.v. het verslag)
- Handelingen I 2010-2011, nr. 13, blz. 22

 

 

 

WET van 23 december 2010, Stb. 2010, 867, tot wijziging van verschillende wetten in verband met harmonisatie en vereenvoudiging van deze wetten ten behoeve van de uitvoering van die wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving). Inwerkingtreding: 1 januari 2011 (Stb. 2010, 868).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de uitvoering van enige wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te vereenvoudigen en enkele begrippen in die wetten te harmoniseren;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.¹ Wijziging van de Werkloosheidswet  [MvT]
De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:
A.¹ [MvT]
Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid wordt "worden gelijkgesteld de inkomsten waarop de werknemer recht heeft" vervangen door "wordt gelijkgesteld het inkomen waarop de werknemer recht heeft" en wordt "inkomsten" vervangen door: inkomen.
2. In het vierde lid wordt "de in het derde lid bedoelde inkomsten" vervangen door: het in het derde lid bedoelde inkomen.
B.¹ ² [MvT]
Artikel 34 komt te luiden:
Art. 34.
-1. Op de uitkering wordt inkomen geheel in mindering gebracht.
-2. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald wat onder inkomen als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan.
C.¹ [MvT]
In artikel 35a wordt "de inkomsten uit of in verband met de opleiding of scholing" vervangen door: het inkomen uit of in verband met de opleiding of scholing.
D.¹ ² [MvT]
Artikel 35aa wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt "de inkomsten uit arbeid" vervangen door: het inkomen.
2. Het tweede lid komt te luiden:
-2. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald wat onder inkomen als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan. Daarbij kan tevens worden bepaald dat nader te bepalen inkomen dat gedeeltelijk, niet of niet langer wordt genoten als gevolg van gewijzigde omstandigheden of enig handelen of nalaten van betrokkene, in aanmerking wordt genomen alsof het wel volledig wordt genoten.
E.¹ [MvT]
Artikel 35b wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.