MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 383, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 383, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 383, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 383, nr. 4 (nader rapport)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 383, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 383, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 383, nr. 7 (nota van wijziging)
- Handelingen II 2010-2011, nr. 33, blz. 2
- Kamerstukken I 2010-2011, 32 383, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2010-2011, 32 383, B (eindverslag)
- Handelingen I 2010-2011, nr. 13, blz. 22

 

 

 

WET van 23 december 2010, Stb. 2011, 9, tot wijziging van enkele wetten als gevolg van de uitbreiding van de socialeverzekeringsplicht voor personen die werkzaam zijn op het Nederlands deel van het continentaal plat (Wet sociale verzekeringen continentaal plat). Inwerkingtreding: 1 januari 2012 (Stb. 2011, 121).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om personen die werkzaam zijn op het Nederlandse deel van het continentaal plat verplicht te verzekeren voor de sociale verzekeringen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet  [MvT]
De Algemene Kinderbijslagwet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Aan artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende
d. continentaal plat: de exclusieve economische zone van het Koninkrijk, bedoeld in artikel 1 van de Rijkswet instelling exclusieve economische zone, voor zover deze grenst aan de territoriale zee van Nederland.
B. [MvT]
In artikel 6, eerste lid, onderdeel b, wordt na "Nederland" ingevoegd: of op het continentaal plat.

 

Art. II. Wijziging van de Algemene nabestaandenwet  [MvT]
De Algemene nabestaandenwet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Aan artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel m ยน door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.