MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 521, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 521, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 521, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 521, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 521, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 521, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 521, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 521, nr. 8 (amendement-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 521, nr. 9 (motie-Koşer Kaya)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 521, nr. 10 (motie-Koşer Kaya en Vermeij)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 521, nr. 11 (brief Minister van SZW)
- Handelingen II 2010-2011, blz. 96-108
- Handelingen II 2010-2011, blz. 101
- Kamerstukken I 2010-2011, 32 521, A (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken I 2010-2011, 32 521, B (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2010-2011, 32 521, C (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2010-2011, 32 521, D (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2010-2011, 32 521, E (eindverslag)
- Kamerstukken I 2010-2011, 32 521, F (brief Minister van SZW)
- Handelingen I 2010-2011, nr. 25, item 5
- Handelingen I 2010-2011, nr. 25, item 7

 

 

 

WET van 21 april 2011, Stb. 2011, 231, houdende introductie van een regeling die het mogelijk maakt oudere belastingplichtigen een tegemoetkoming te verstrekken met het oog op compensatie van koopkrachtverlies als gevolg van beleidsmaatregelen (Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen). Inwerkingtreding: 1 juni 2011 (Stb. 2011, 259).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een regeling te introduceren die de mogelijkheid biedt oudere belastingplichtigen een tegemoetkoming toe te kennen ter compensatie van verlies van koopkracht als gevolg van beleidsmaatregelen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Algemene bepalingen

 

Art. 1. Definities
In deze wet en de daarop gebaseerde bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. binnenlandse belastingplichtige: belastingplichtige als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001;
c. buitenlandse belastingplichtige: belastingplichtige als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001 die aantoont dat ten minste 90% van zijn wereldinkomen, na toepassing van regelingen ter voorkoming van dubbele belasting, in Nederland aan de belastingheffing naar het inkomen is onderworpen;
d. ouderenkorting: heffingskorting als bedoeld in de artikelen 8.17 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en 22b van de Wet op de loonbelasting 1964;
e. SVB: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

 

Art. 2. Uitvoering van de wet
De SVB is belast met de uitvoering van deze wet.

 

 

HOOFDSTUK  2

Koopkrachtcompensatie

 

Art. 3. Tegemoetkoming
De binnenlandse of buitenlandse belastingplichtige die de leeftijd heeft bereikt waarop recht kan ontstaan op de ouderenkorting heeft recht op een tegemoetkoming. Bij algemene maatregel van bestuur wordt de hoogte van de tegemoetkoming vastgesteld en kan worden bepaald in welke gevallen voor het vaststellen van het recht op tegemoetkoming een ander tijdvak in aanmerking wordt genomen dan het kalenderjaar van het recht op tegemoetkoming.

 

Art. 4. Ontstaan van het recht op de tegemoetkoming
Het recht op de tegemoetkoming ontstaat van rechtswege op de eerste dag van de maand waarin aan de voorwaarden, genoemd in artikel 3, eerste lid, is voldaan.

 

Art. 5. Betaalbaarstelling van de tegemoetkoming
-1. Indien de SVB de beschikking heeft over gegevens op basis waarvan aannemelijk is dat de betrokkene een binnenlandse of buitenlandse belastingplichtige is die recht heeft op de tegemoetkoming, vindt de betaling van de tegemoetkoming plaats zonder dat dit bij beschikking is vastgesteld en geschiedt deze

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.