MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 131, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 131, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 131, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 131, nr. 4 (nader rapport)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 131, nr. 5 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 131, nr. 6 (verslag)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 131, nr. 7 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 131, nr. 8 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 131, nr. 9 (brief Minister van Financiën)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 131, nr. 10 (nader verslag)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 131, nr. 11 (nota n.a.v. het nader verslag)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 131, nr. 12 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 131, nr. 13 (brief Staatssecretaris van Financiën)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 131, nr. 14 (brief Staatssecretaris van Financiën)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 131, nr. 15 (brief Staatssecretaris van Financiën)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 131, nr. 16 (amendement-Braakhuis)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 131, nr. 17 (motie-Neppérus en Van Vliet)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 131, nr. 18 (motie-Van Vliet en Neppérus)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 131, nr. 19 (motie-Braakhuis en Omtzigt)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 131, nr. 20 (motie-Groot)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 131, nr. 21 (motie-Bashir)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 131, nr. 22 (motie-Bashir)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 131, nr. 23 (gewijzigde motie-Neppérus en Van Vliet)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 131, nr. 24 (gewijzigde motie-Braakhuis en Omtzigt)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 131, nr. 25 (brief Staatssecretaris van Financiën)
- Kamerstukken II 2012-2013, 32 131, nr. 26 (brief Staatssecretaris van Financiën)
- Kamerstukken II 2012-2013, 32 131, nr. 27 (verslag schriftelijk overleg)
- Kamerstukken II 2012-2013, 32 131, nr. 28 (brief Staatssecretaris van Financiën)
- Kamerstukken II 2012-2013, 32 131, nr. 29 (motie-Van Vliet c.s.)
- Kamerstukken II 2012-2013, 32 131, nr. 30 (motie-Bashir)
- Kamerstukken II 2012-2013, 32 131, nr. 31 (motie-Bashir en Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2012-2013, 32 131, nr. 32 (motie-Omtzigt)
- Kamerstukken II 2012-2013, 32 131, nr. 33 (motie-Omtzigt)
- Kamerstukken II 2012-2013, 32 131, nr. 34 (verslag van een notaoverleg)
- Kamerstukken II 2013-2014, 32 131, nr. 12 (brief Minister van SZW)
- Handelingen II 2010-2011, nr. 71, item 7
- Handelingen II 2010-2011, nr. 72, item 14
- Handelingen II 2012-2013, nr. 90, item 17
- Kamerstukken I 2010-2011, 32 131, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2010-2011, 32 131, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2010-2011, 32 131, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2010-2011, 32 131, D (verslag)
- Kamerstukken I 2010-2011, 32 131, E (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken I 2011-2012, 32 131, F (brief Staatssecretaris van Financiën)
- Handelingen I 2010-2011, nr. 28, item 11
- Handelingen I 2010-2011, nr. 28, item 13
- Handelingen I 2010-2011, nr. 29, item 6

 

 

 

WET van 6 juni 2011, Stb. 2011, 288, tot wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip). Inwerkingtreding: 1 januari 2013 (Stb. 2012, 45).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de loonbegrippen voor de loonheffingen te uniformeren;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 16 komt te luiden:
Art. 16. Loon
-1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder loon verstaan het loon en de gage overeenkomstig de Wet op de loonbelasting 1964.
-2. Tot het loon behoren niet:
a. hetgeen uit een vroegere dienstbetrekking als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964 wordt genoten met uitzondering van uitkeringen op grond van een werknemersverzekering en de aanvullingen daarop van degene tot wie de werknemer in dienstbetrekking staat en met uitzondering van toeslagen op grond van de Toeslagenwet;
b. eindheffingsbestanddelen als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel b tot en met h, van de Wet op de loonbelasting 1964.
B. [MvT]
Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt "Onze Minister" vervangen door: Onze Minister, in overeenstemming met Onze Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Financiën,.
2. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde lid tot tweede lid.
3. In het tweede lid (nieuw) wordt "De bedragen, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden" vervangen door "Het bedrag, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, wordt", wordt "Onze Minister dit" vervangen door "Onze Minister dit, in overeenstemming met Onze Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Financiën," en komt de laatste zin te luiden: Het dagloon wordt herleid en vastgesteld voor loontijdvakken waarvoor Onze Minister dit nodig acht.
4. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde en zesde lid tot derde en vierde lid.
5. In het derde lid (nieuw), eerste volzin, wordt "Wet op de Loonbelasting 1964" vervangen door "Wet op de loonbelasting 1964". Voorts vervalt "dan wel bij het gelijktijdig genieten van meer dan één uitkering of toeslag als bedoeld in artikel 16, derde en vierde lid".
C. [MvT]
In artikel 19 wordt "Artikel 17, eerste tot en met derde lid" vervangen door: Artikel 17, eerste en tweede lid.
D. [MvT]
Artikel 20 komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.