Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  VERREKENING  INKOMSTEN  MET  ZIEKENGELD

Versie 6 juni 2011

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2009-2010, 2010-2011, 32 464.
Handelingen II 2010-2011, nr. 36, blz. 4, 6-11 en 31, nr. 62, item 15.
Kamerstukken I 2010-2011, 32 464 (B, C, D, E).
Handelingen I 2010-2011, nr. 29, item 2.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 6 juni 2011, Stb. 2011, 299, tot wijziging van de Ziektewet om een andere vorm van verrekening van inkomsten te introduceren en enige andere wijzigingen van de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld). Inwerkingtreding: 1 juli 2011 (Stb. 2011, 300).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de wijze van verrekening van inkomsten in de Ziektewet te herzien en in de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen de mogelijkheid te introduceren van verlenging van de loondoorbetalingsperiode voor en van verhaal van ziekengeld op de werkgever van personen die aanspraak maken op ziekengeld op grond van de Ziektewet;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Vervallen. [MvT]

 

Art. II. Wijziging van de Ziektewet  [MvT]
De Ziektewet wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
In de artikelen 29, tiende lid, en 63a, eerste lid, wordt "artikel 26, derde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen" vervangen door: artikel 26, tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.
Aa.
In de artikelen 38, derde lid, 38a, achtste lid, en 63c wordt "45a, derde, vierde en zesde lid" vervangen door: 45a, derde, vierde en vijfde lid.
B.
[MvT]
Artikel 31, tweede lid, komt te luiden:
-2. Op het ziekengeld wordt in mindering gebracht:
p/100 x A x B/C
waarbij:
p staat voor het percentage van het dagloon dat de verzekerde als ziekengeld ontvangt;
A staat voor het inkomen;
B staat voor het dagloon waarnaar de arbeidsongeschiktheidsuitkering is berekend;
C staat voor het dagloon waarnaar de arbeidsongeschiktheidsuitkering zou zijn berekend indien dat niet gemaximeerd zou zijn op het in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen bedoelde bedrag met betrekking tot een loontijdvak van één dag.
C.
[MvT]
Artikel 38 wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x