Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  WET  WIJZIGING  AOW  INZAKE  KORTING  PARTNERTOESLAG

Versie 30 juni 2011

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2010-2011, 32 697.
Handelingen II 2010-2011, nr. 91, item 6, nr. 92, item 20.
Kamerstukken I 2010-2011, 32 697 (A, B).
Handelingen I 2010-2011, nr. 32, item 5, 7 en 9.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 30 juni 2011, Stb. 2011, 360, tot wijziging van de Wet houdende wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde een korting te kunnen toepassen op de toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar. Inwerkingtreding: 1 augustus 2011 (Stb. 2011, 361).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het vanuit inkomensoverwegingen wenselijk is de grens van het gezamenlijke inkomen waaronder de korting niet wordt toegepast te verhogen;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
Indien het bij koninklijke boodschap van 28 juni 2010 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde een korting te kunnen toepassen op de toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar (Kamerstukken 32 430) tot wet wordt verheven, wordt in die wet in het in artikel I, onderdeel B, voorgestelde artikel 12, eerste lid, van de Algemeen Ouderdomswet "8%" vervangen door

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x