MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 696, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 696, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 696, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 696, nr. 4 (nader rapport)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 696, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 696, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 696, nr. 7 (motie-Ulenbelt)
- Handelingen II 2010-2011, nr. 96, item 11
- Handelingen II 2010-2011, nr. 98, item 21
- Kamerstukken I 2010-2011, 32 696, A (eindverslag)
- Handelingen I 2010-2011, nr. 1, item 3

 

 

 

WET van 29 september 2011, Stb. 2011, 481, tot opheffing van het Spaarfonds AOW. Inwerkingtreding: 1 januari 2012 (Stb. 2011, 609).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het uit oogpunt van transparantie van de overheidsfinanciën wenselijk is het Spaarfonds AOW op te heffen;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.