MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 015, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 015, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 015, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 015, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 015, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 015, nr. 6 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 015, nr. 7 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 015, nr. 8 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 015, nr. 9 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 015, nr. 10 (amendement-Ulenbelt)
- Handelingen II 2011-2012, nr. 22, item 12
- Handelingen II 2011-2012, nr. 23, item 19
- Kamerstukken I 2011-2012, 33 015, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2011-2012, 33 015, B (eindverslag)
- Kamerstukken I 2011-2012, 33 015, C (nota van verbetering)
- Handelingen I 2011-2012, nr. 9, item 5

 

 

 

WET van 1 december 2011, Stb. 2011, 618, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2012). Inwerkingtreding: 1 januari 2012 (Stb. 2011, 619).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om enige wijzigingen in de wetgeving op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te brengen;
     Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Algemene Kinderbijslagwet  [MvT]
De Algemene Kinderbijslagwet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Aan artikel 12 wordt een lid toegevoegd, luidende:
-3. De kinderbijslag op grond van het tweede lid, onderdeel b en c, wordt betaald zonder dat dit bij beschikking is vastgesteld.
B. [MvT]
In artikel 24c, eerste lid, onderdeel d, wordt "betrouwbare schuldregeling" vervangen door: betrouwbaar voorstel voor een schuldregeling.
C. [MvT]
In artikel 24d vervalt "van deze wet" en wordt "uit artikel 288 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek" vervangen door: , bedoeld in artikel 288 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.
D. [MvT]
In artikel 29c, tweede lid, vervalt "of vierde".

 

Art. II. Algemene nabestaandenwet  [MvT]
De Algemene nabestaandenwet wordt als volgt gewijzigd:
0A.¹
Aan artikel 18 wordt een lid toegevoegd, luidende:
-3. In afwijking van het tweede lid wordt in de maand waarin de nabestaande de 65-jarige leeftijd heeft bereikt het brutominimumloon, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, vermenigvuldigd met de factor X/Y, waarbij:
- X staat voor het aantal dagen gelegen in de maand waarin de nabestaande de 65-jarige leeftijd bereikt, voordat de nabestaande deze leeftijd heeft bereikt; en
- Y staat voor het aantal dagen van de maand waarin de nabestaande de 65-jarige leeftijd heeft bereikt.
A. [MvT]
In artikel 32a, vijfde lid, onderdeel b, wordt "in de Nederlandse Antillen of Aruba" vervangen door: in Aruba, Curaçao, Sint Maarten of in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
B. [MvT]
Artikel 55a wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onderdeel d, wordt "betrouwbare schuldregeling" vervangen door: betrouwbaar voorstel voor een schuldregeling.
2. In het tweede lid en derde lid, onderdeel b, wordt "artikel 49 of 37" vervangen door: artikel 49 of 57.
C. [MvT]
In artikel 55b vervalt "van deze wet" en wordt "uit artikel 288 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek" vervangen door: , bedoeld in artikel 288 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.
D. [MvT]
In artikel 63a, derde lid, onderdeel b, wordt "Onze Minister voor Ontwikkelingssamenwerking" vervangen door: Onze Minister van Buitenlandse Zaken.
E.¹
Aan artikel 67 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.