Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2011-2012, 33 003.
Handelingen II 2011-2012, nr. 23, item 24, nr. 24, item 9, nr. 25, item 6 en 11.
Kamerstukken I 2011-2012, 33 003 (A, B. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, ...).
Handelingen I 2011-2012, nr. 11, item 2, nr. 12, item 8, nr. 14, item 6 en 16.

 

 

WET van 22 december 2011, Stb. 2011, 639, houdende wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012). Inwerkingtreding artikel XXXIII: 1 januari 2013 (Stb. 2012, 536).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo wij in overweging genomen hebben, dat het voor het jaar 2012 wenselijk is het aantal belastingen in belangrijke mate te verminderen, een aantal onevenwichtigheden in de vennootschapsbelasting weg te nemen, maatregelen te treffen die voortvloeien uit het regeerakkoord en de woningmarkt een impuls te geven;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. XXXIII.ยน
In de Zorgverzekeringswet komt artikel 50, vijfde lid, te luiden:
-5. In afwijking van de artikelen 30h en 30ha van de Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt bij de voor bezwaar vatbare beschikking, bedoeld in het eerste lid, en de voor bezwaar vatbare beschikking, bedoeld in het vierde lid, uitsluitend belastingrente vergoed, onderscheidenlijk in rekening gebracht, indien de dagtekening van de beschikking ligt na het verstrijken van een periode van zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarop de bijdrage betrekking heeft. De belastingrente wordt enkelvoudig berekend over het tijdvak dat aanvangt op de dag na

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.