Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

INTREKKINGSWET  WWIK

Versie 22 december 2011

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2010-2011, 2011-2012, 32 701.
Handelingen II 2011-2012, nr. 11, item 13, nr. 12, item 18.
Kamerstukken I 2011-2012, 32 701 (A, B, C, D, E, F, G, H).
Handelingen I 2011-2012, nr. 14, item 3, 13 en 18.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 22 december 2011, Stb. 2011, 645, houdende intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars. Inwerkingtreding: 1 januari 2012.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet werk en inkomen kunstenaars in te trekken, aangezien kunstenaars als beroepsgroep een uitzonderingspositie genieten in de sociale zekerheid ten opzichte van andere beroepsgroepen in een lastige arbeidsmarktpositie;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Wet werk en inkomen kunstenaars wordt ingetrokken.

 

Art. II. [MvT]
De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
Artikel 13, tweede lid, onderdeel b, vervalt, onder verlettering van onderdeel c tot onderdeel b.
B.
[MvT]
Artikel 15, tweede lid, alsmede de aanduiding "-1." voor het eerste lid vervallen.
C.
[MvT]
In artikel 48, vijfde lid, wordt ", het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 of de Wet werk en inkomen kunstenaars" vervangen door: of het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004.
D.
[MvT]
In artikel 60, derde lid, wordt ", de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen of de Wet werk en inkomen kunstenaars" vervangen door: of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.
E.
[MvT]
In artikel 60a, eerste lid, wordt ", de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen of de Wet werk en inkomen kunstenaars" vervangen door: of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.
F.
[MvT]
In de artikelen 67, eerste lid, onderdeel c, en 69, eerste lid, onderdeel c, wordt ", de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en de Wet werk en inkomen kunstenaars" telkens vervangen door: en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

 

Art. III.  [MvT]
De Wet investeren in jongeren wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
In artikel 39a, derde lid, vervalt de zinsnede "of de Wet werk en inkomen kunstenaars".
B.
[MvT]
Artikel 42 wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x