MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 701, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 701, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 701, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 701, nr. 4 (nader rapport)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 701, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 701, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 701, nr. 7 (nader verslag)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 701, nr. 8 (nota n.a.v. het nader verslag)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 701, nr. 9 (tweede nader verslag)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 701, nr. 10 (nota n.a.v. het tweede nader verslag)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 701, nr. 11 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 701, nr. 12 (gewijzigd amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 701, nr. 13 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 701, nr. 14 (motie-Karabulut en Spekman)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 701, nr. 15 (motie-Karabulut en Peters)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 701, nr. 16 (motie-Karabulut c.s.)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 701, nr. 17 (motie-Koşer Kaya c.s.)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 701, nr. 18 (motie-Peters en Azmani)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 701, nr. 19 (motie-Van Hijum)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 701, nr. 20 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 701, nr. 21 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 701, nr. 22 (motie-Jasper van Dijk c.s.)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 701, nr. 23 (motie-Jasper van Dijk en Peters)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 701, nr. 24 (motie-Van der Ham c.s.)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 701, nr. 25 (motie-Peters c.s.)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 701, nr. 26 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 701, nr. 27 (verslag van een algemeen overleg)
- Kamerstukken II 2012-2013, 32 701, nr. 28 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Handelingen II 2011-2012, nr. 11, item 13
- Handelingen II 2011-2012, nr. 12, item 18
- Handelingen II 2011-2012, nr. 53, item 28
- Handelingen II 2011-2012, nr. 55, item 15
- Kamerstukken I 2011-2012, 32 701, A (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2011-2012, 32 701, B (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2011-2012, 32 701, C (nader voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2011-2012, 32 701, D (nadere memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2011-2012, 32 701. E (eindverslag)
- Kamerstukken I 2011-2012, 32 701, F (motie-Sent c.s.)
- Kamerstukken I 2011-2012, 32 701, G (motie-Scholten c.s.)
- Kamerstukken I 2011-2012, 32 701, H (motie-Elzinga c.s.)
- Kamerstukken I 2012-2013, 32 701, I (brief Staatssecretaris van SZW)
- Handelingen I 2011-2012, nr. 14, item 3
- Handelingen I 2011-2012, nr. 14, item 13
- Handelingen I 2011-2012, nr. 14, item 18

 

 

 

WET van 22 december 2011, Stb. 2011, 645, houdende intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars. Inwerkingtreding: 1 januari 2012.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet werk en inkomen kunstenaars in te trekken, aangezien kunstenaars als beroepsgroep een uitzonderingspositie genieten in de sociale zekerheid ten opzichte van andere beroepsgroepen in een lastige arbeidsmarktpositie;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Wet werk en inkomen kunstenaars wordt ingetrokken.

 

Art. II. [MvT]
De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 13, tweede lid, onderdeel b, vervalt, onder verlettering van onderdeel c tot onderdeel b.
B. [MvT]
Artikel 15, tweede lid, alsmede de aanduiding "-1." voor het eerste lid vervallen.
C. [MvT]
In artikel 48, vijfde lid, wordt ", het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 of de Wet werk en inkomen kunstenaars" vervangen door: of het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004.
D. [MvT]
In artikel 60, derde lid, wordt ", de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen of de Wet werk en inkomen kunstenaars" vervangen door: of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.
E. [MvT]
In artikel 60a, eerste lid, wordt ", de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen of de Wet werk en inkomen kunstenaars" vervangen door: of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.
F. [MvT]
In de artikelen 67, eerste lid, onderdeel c, en 69, eerste lid, onderdeel c, wordt ", de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en de Wet werk en inkomen kunstenaars" telkens vervangen door: en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

 

Art. III.¹  [MvT]
De Wet investeren in jongeren wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
In artikel 39a, derde lid, vervalt de zinsnede "of de Wet werk en inkomen kunstenaars".
B. [MvT]
Artikel 42 wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.