MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 846, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 846, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 846, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 846, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 846, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 846, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 846, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 846, nr. 8 (amendement-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 846, nr. 9 (motie-Ulenbelt)
- Handelingen II 2011-2012, nr. 9, item 8
- Handelingen II 2011-2012, nr. 11, item 12
- Handelingen II 2011-2012, nr. 12, item 18
- Kamerstukken I 2011-2012, 32 846, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2011-2012, 32 846, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2011-2012, 32 846, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2011-2012, 32 846, D (eindverslag)
- Kamerstukken I 2011-2012, 32 846, E (motie-Elzinga c.s.)
- Handelingen I 2011-2012, nr. 9, item 6

- Handelingen I 2011-2012, nr. 10, item 6

 

 

 

WET van 8 december 2011, Stb. 2012, 2, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en andere wetten in verband met wijziging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen (Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen). Inwerkingtreding: 1 april 2012 (Stb. 2012, 109).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Algemene Ouderdomswet de dag waarop het ouderdomspensioen ingaat te stellen op de dag waarop de belanghebbende de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en andere wetten daarop aan te passen;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet  [MvT]
De Algemene Ouderdomswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
In artikel 8b, derde lid, wordt "met ingang van de eerste dag van de maand waarin" vervangen door: met ingang van de dag waarop.
B. [MvT]
Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt "op de eerste dag der maand waarin" vervangen door: op de dag waarop.
2. In het tweede lid wordt "vóór de eerste dag der maand waarin de aanvraag werd ingediend of waarin" vervangen door: vóór de dag waarop de aanvraag werd ingediend of vóór de dag waarop.

 

Art. II. Wijziging van de Algemene nabestaandenwet
De Algemene nabestaandenwet wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 15, derde lid, wordt "indien de echtgenoot overlijdt in of na de maand waarin de nabestaande de leeftijd van 65 jaar bereikt" vervangen door: indien de echtgenoot overlijdt op of na de dag waarop de nabestaande de leeftijd van 65 jaar bereikt.
B.
In artikel 16, tweede lid, wordt "maar in geval van onderdeel c met ingang van de eerste dag van de maand waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt" vervangen door: maar in geval van onderdeel c met ingang van de dag waarop de 65-jarige leeftijd wordt bereikt.
C.
In artikel 24, tweede lid, wordt "met ingang van de eerste dag van de maand waarin" vervangen door: met ingang van de dag waarop.

 

Art. III. Wijziging van de Liquidatiewet ongevallenwetten
De Liquidatiewet ongevallenwetten wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.