MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 107, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 107, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 107, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 107, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 107, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Handelingen II 2011-2012, nr. 58, item 2
- Kamerstukken I 2011-2012, 33 107, A (eindverslag)
- Handelingen I 2010-2011, nr. 23, item 3

 

 

 

WET van 23 maart 2012, Stb. 2012, 152, tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en de Arbeidstijdenwet ter implementatie van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 (PbEU 2010, L 68) tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPA, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG. Inwerkingtreding: 12 april 2012 (Stb. 2012, 153).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de implementatie van de Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 (PbEU 2010, L 68) tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG het noodzakelijk maakt de Wet arbeid en zorg en de Arbeidstijdenwet te wijzigen;
     Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
In de Wet arbeid en zorg wordt na artikel 6:1 een artikel met opschrift ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.