MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 878, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 878, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 878, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 878, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 878, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 878, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 878, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 878, nr. 8 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 878, nr. 9 (derde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 878, nr. 10 (amendement-Ortega-Martijn)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 878, nr. 11 (amendement-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 878, nr. 12 (gewijzigd amendement-Ortega-Martijn)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 878, nr. 13 (amendement-Ortega-Martijn)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 878, nr. 14 (amendement-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 878, nr. 15 (gewijzigd amendement-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2013-2014, 32 878, nr. 16 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2014-2015, 32 878, nr. 17 (brief Minister van SZW)
- Handelingen II 2011-2012, nr. 22, item 14
- Handelingen II 2011-2012, nr. 23, item 20
- Kamerstukken I 2011-2012, 32 878, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2011-2012, 32 878, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2011-2012, 32 878, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2011-2012, 32 878, D (nader voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2011-2012, 32 878, E (nadere memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2011-2012, 32 878, F (eindverslag)
- Handelingen I 2011-2012, nr. 23, item 9
- Handelingen I 2011-2012, nr. 24, item 4

 

 

 

WET van 29 maart 2012, Stb. 2012, 198, houdende wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met aanpassing van de hoogte van de uitkering aan het woonland (Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid). Inwerkingtreding: 1 juli 2012 onderscheidenlijk 1 januari 2013 (Stb. 2012, 206).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, gelet op het karakter van de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de nabestaandenuitkeringen en de vervolguitkering van de WGA-uitkering, te regelen dat deze worden aangepast aan het kostenniveau van een land waar een kind of de uitkeringsgerechtigde woont;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Algemene Kinderbijslagwet  [MvT]
De Algemene Kinderbijslagwet wordt als volgt gewijzigd.
A. [MvT]
Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:
-2. Het basiskinderbijslagbedrag bedraagt voor een kind dat woont buiten Nederland, één van de andere lidstaten van de Europese Unie, een ¹ andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en Zwitserland, een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage van het bedrag, genoemd in het eerste lid. Het percentage wordt zo bepaald dat het een weergave is van de verhouding tussen het kostenniveau van het land waar het kind woonachtig is en dat van Nederland. Het percentage bedraagt maximaal 100.
2. In het derde lid (nieuw) wordt "in het eerste lid" vervangen door: op grond van het eerste en tweede lid.
B. [MvT]
Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt "De bedragen, genoemd in artikel 12, worden" vervangen door: Het bedrag, genoemd in artikel 12, eerste lid, wordt.
2. In het tweede lid wordt "De bedragen, genoemd in artikel 12, worden" vervangen door "Het bedrag, genoemd in artikel 12, eerste lid, wordt" en wordt "worden deze bedragen" vervangen door: wordt dit bedrag.
3. Het derde lid komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.