MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 024, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 024, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 024, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 024, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 024, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 024, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 024, nr. 7 (amendement-Leijten)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 024, nr. 8 (amendement-Omtzigt)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 024, nr. 9 (motie-Van der Veen)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 024, nr. 10 (gewijzigd amendement-Leijten)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 024, nr. 11 (gewijzigd amendement-Leijten)
- Handelingen II 2011-2012, nr. 37, item 8
- Handelingen II 2011-2012, nr. 38, item 22
- Kamerstukken I 2011-2012, 33 024, A (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2011-2012, 33 024, B (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2011-2012, 33 024, C (nader voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2011-2012, 33 024, D (nadere memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2011-2012, 33 024, E (eindverslag)
- Kamerstukken I 2011-2012, 33 024, F (aanvullende nadere memorie van antwoord)
- Handelingen I 2011-2012, nr. 25, item 2

 

 

 

WET van 5 april 2012, Stb. 2012, 204, tot wijziging van de Wet op de zorgtoeslag in verband met de introductie van een vermogenstoets. Inwerkingtreding: 1 januari 2013 (Stb. 2012, 383).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de aanspraak op zorgtoeslag afhankelijk te stellen van het vermogen om aldus enige bezuinigingen te bereiken;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Wet op de zorgtoeslag wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
In artikel 1, tweede lid, wordt "de draagkracht" vervangen door: de draagkracht op basis van het inkomen en het vermogen.
B. [MvT]
Na artikel 2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.