MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 065, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 065, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 065, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 065, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 065, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 065, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 065, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 065, nr. 8 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 065, nr. 9 (derde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 065, nr. 10 (motie-Van Hijum)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 065, nr. 11 (motie-Koşer Kaya)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 065, nr. 12 (motie-Koşer Kaya en Klaver)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 065, nr. 13 (motie-Koşer Kaya)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 065, nr. 14 (motie-Vermeij en Klaver)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 065, nr. 15 (motie-Vermeij)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 065, nr. 16 (motie-Vermeij en Klaver)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 065, nr. 17 (motie-Klaver)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 065, nr. 18 (amendement-Klaver)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 065, nr. 19 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 065, nr. 20 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 065, nr. 21 (amendement-Klaver en Vermeij)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 065, nr. 22 (gewijzigde motie-Van Hijum)
- Handelingen II 2011-2012, nr. 55, item 10
- Handelingen II 2011-2012, nr. 56, item 13
- Kamerstukken I 2011-2012, 33 065, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2011-2012, 33 065, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2011-2012, 33 065, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2011-2012, 33 065, D (verslag)
- Kamerstukken I 2011-2012, 33 065, E (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken I 2011-2012, 33 065, F (brief Staatssecretaris van SZW)
- Handelingen I 2011-2012, nr. 27, item 4
- Handelingen I 2011-2012, nr. 28, item 4

 

 

 

WET van 21 mei 2012, Stb. 2012, 224, tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor werk en inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies. Inwerkingtreding: 1 juli 2012 (Stb. 2012, 251).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden aan te passen, de Raad voor werk en inkomen op te heffen als publiekrechtelijk rechtspersoon met een wettelijke taak en de inzet van re-integratiebudget voor personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet en de inzet van loonkostensubsidies te beëindigen, teneinde een efficiënte werking van de arbeidsmarkt te bevorderen, de eigen verantwoordelijk van burgers en bedrijven te versterken, een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid te bewerkstelligen en de beschikbare middelen in te zetten ter bevordering van de participatie van de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt;
     Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Ambtenarenwet  [MvT]
In artikel 2, eerste lid, van de Ambtenarenwet vervalt:
- de leden en de plaatsvervangende leden van de Raad voor werk en inkomen, bedoeld in de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;.

 

Art. II. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen  [MvT]
De Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
In artikel 104, vijfde lid, onderdeel b, wordt na "artikel 37a van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen" ingevoegd: zoals dat luidde op 31 december 2011.
B. [MvT]
In artikel 117b, vijfde lid, onderdeel b, wordt na "artikel 37a van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen" ingevoegd: zoals dat luidde op 31 december 2011.

 

Art. III. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen  [MvT]
De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 14, tweede lid, onderdeel d en e, vervallen.¹
B. [MvT]
Na artikel 48a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.