Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  WET  SUWI  INZAKE  AANPASSING  DIENSTVERLENING  UWV  EN  OPHEFFING  RWI  EN  ONDER  MEER  WW  INZAKE  BEňINDIGING  RE-INTEGRATIEBUDGET  WW  EN  LOONKOSTENSUBSIDIES

Versie 21 mei 2012

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2011-2012, 33 065.
Handelingen II 2011-2012, nr. 55, item 10, nr. 56, item 13.
Kamerstukken I 2011-2012, 33 065 (A, B, C, D, E, F).
Handelingen I 2011-2012, nr. 27, item 4, nr. 28, item 4.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 21 mei 2012, Stb. 2012, 224, tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor werk en inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beŽindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies. Inwerkingtreding: 1 juli 2012 (Stb. 2012, 251).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden aan te passen, de Raad voor werk en inkomen op te heffen als publiekrechtelijk rechtspersoon met een wettelijke taak en de inzet van re-integratiebudget voor personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet en de inzet van loonkostensubsidies te beŽindigen, teneinde een efficiŽnte werking van de arbeidsmarkt te bevorderen, de eigen verantwoordelijk van burgers en bedrijven te versterken, een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid te bewerkstelligen en de beschikbare middelen in te zetten ter bevordering van de participatie van de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt;
     Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Ambtenarenwet  [MvT]
In artikel 2, eerste lid, van de Ambtenarenwet vervalt:
- de leden en de plaatsvervangende leden van de Raad voor werk en inkomen, bedoeld in de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;.

 

Art. II. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen  [MvT]
De Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
In artikel 104, vijfde lid, onderdeel b, wordt na "artikel 37a van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen" ingevoegd: zoals dat luidde op 31 december 2011.
B.
[MvT]
In artikel 117b, vijfde lid, onderdeel b, wordt na "artikel 37a van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen" ingevoegd: zoals dat luidde op 31 december 2011.

 

Art. III. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen  [MvT]
De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
Artikel 14, tweede lid, onderdeel d en e, vervallen.Ļ
B.
[MvT]
Na artikel 48a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x