MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 347, nr. 1 (geleidende brief)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 347, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 347, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 347, nr. 4 (advies RvS en reactie indiener)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 347, nr. 5 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 347, nr. 6 (gewijzigde memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 347, nr. 7 (verslag)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 347, nr. 8 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2009-2010, 31 347, nr. 9 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2009-2010, 31 347, nr. 10 (amendement-Wolbert)
- Kamerstukken II 2009-2010, 31 347, nr. 11 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2009-2010, 31 347, nr. 12 (gewijzigd amendement-Wolbert)
- Kamerstukken II 2009-2010, 31 347, nr. 13 (brief indiener)
- Kamerstukken II 2011-2012, 31 347, nr. 14 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Handelingen II 2009-2010, blz. 3411-3429
- Handelingen II 2009-2010, blz. 4666-4695
- Handelingen II 2009-2010, blz. 7093-7117
- Handelingen II 2009-2010, blz. 7269
- Handelingen II 2010-2011, nr. 80, item 53
- Handelingen II 2012-2013, nr. 40, item 5
- Handelingen II 2012-2013, nr. 40, item 10
- Kamerstukken I 2009-2010, 31 347, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2010-2011, 31 347, B (brief voorzitter Tweede Kamer)
- Kamerstukken I 2010-2011, 31 347, C (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2011-2012, 31 347, D (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2011-2012, 31 347, E (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken I 2011-2012, 31 347, F (eindverslag)
- Kamerstukken I 2011-2012, 31 347, G (brief Staatssecretaris van VWS)
- Handelingen I 2011-2012, nr. 21, item 5
- Handelingen I 2011-2012, nr. 23, item 5

 

 

 

WET van 21 mei 2012, Stb. 2012, 226, houdende voorstel van wet van het lid Leijten tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de huishoudelijke verzorging en ter invoering van basistarieven voor de huishoudelijke verzorging. Inwerkingtreding: 1 september 2012.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de kwaliteit van de huishoudelijke verzorging in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning te bevorderen en daartoe onder meer basistarieven voor de huishoudelijke verzorging in te voeren;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goed gevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
In de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt na artikel 21 een paragraaf ingevoegd, luidende:
ยง 8a. Huishoudelijke verzorging
Art. 21a. [MvT]
-1. De gemeenteraad stelt basistarieven vast voor het verlenen van huishoudelijke verzorging.
-2. De basistarieven worden vastgesteld:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.