MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 290, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 290, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 290, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 290, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 290, nr. 5 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 290, nr. 6 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 290, nr. 7 (verslag)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 290, nr. 8 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 290, nr. 9 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 290, nr. 10 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 290, nr. 11 (amendement-Vermeij)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 290, nr. 12 (amendement-Vermeij en Hamer)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 290, nr. 13 (motie-Besselaar en De Jong)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 290, nr. 14 (motie-Klaver c.s.)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 290, nr. 15 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 290, nr. 16 (brief Minister van SZW)
- Handelingen II 2011-2012, nr. 97, item 26
- Handelingen II 2011-2012, nr. 99, item 5
- Handelingen II 2011-2012, nr. 99, item 8
- Handelingen II 2011-2012, nr. 99, item 17
- Kamerstukken I 2011-2012, 33 290, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2011-2012, 33 290, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2011-2012, 33 290, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2011-2012, 33 290, D (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken I 2011-2012, 33 290, E; niet gepubliceerd
- Kamerstukken I 2011-2012, 33 290, F (verslag)
- Kamerstukken I 2011-2012, 33 290, G (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken I 2011-2012, 33 290, H (motie-Noten c.s.)
- Kamerstukken I 2011-2012, 33 290, I (motie-Noten c.s.)
- Kamerstukken I 2011-2012, 33 290, J (motie-Noten c.s.)
- Kamerstukken I 2011-2012, 33 290, K (motie-Noten c.s.)
- Kamerstukken I 2011-2012, 33 290, L (motie-Thissen c.s.)
- Kamerstukken I 2011-2012, 33 290, M (verslag informatiebijeenkomst)
- Kamerstukken I 2012-2013, 33 290, N (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken I 2012-2013, 33 290, O (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken I 2012-2013, 33 290, P (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken I 2012-2013, 33 290, Q (brief Staatssecretaris van SZW)
- Handelingen I 2011-2012, nr. 37, item 13
- Handelingen I 2011-2012, nr. 37, item 15
- Handelingen I 2011-2012, nr. 37, item 20

 

 

 

WET van 12 juli 2012, Stb. 2012, 328, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd). Inwerkingtreding: 1 januari 2013 (Stb. 2012, 329).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het, in verband met de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en de noodzaak ook voor toekomstige generaties een solide stelsel van collectieve voorzieningen zeker te stellen, wenselijk is de leeftijd waarop op grond van de Algemene Ouderdomswet recht op ouderdomspensioen ontstaat met ingang van 2013 stapsgewijs te verhogen naar 66 jaar in 2019 en naar 67 jaar in 2023 en vervolgens te koppelen aan de stijging van de levensverwachting en in samenhang daarmee ook de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 aan te passen;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet  [MvT]
De Algemene Ouderdomswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Aan artikel 1, eerste lid, worden, onder vervanging van de punt aan het slot van dat lid door een puntkomma, drie onderdelen, waarvan de letteraanduiding alfabetisch aansluit op het laatste onderdeel, toegevoegd, luidende:
#. pensioengerechtigde leeftijd: leeftijd, bedoeld in artikel 7a, waarop recht op ouderdomspensioen ontstaat;
#. aanvangsleeftijd: leeftijd, bedoeld in artikel 7a, met ingang waarvan een niet-verzekerd tijdvak leidt tot een korting op het ouderdomspensioen;
#. CBS: Centraal bureau voor de statistiek, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek.
B. [MvT]
In de artikelen 6, eerste lid, aanhef, 7, onderdeel a en b, 35, eerste en vierde lid, en 38, eerste lid, wordt "de leeftijd van 65 jaar" vervangen door: de pensioengerechtigde leeftijd.
C. [MvT]
In artikel 7, onderdeel b, wordt "de leeftijd van 15 jaar" vervangen door: de aanvangsleeftijd.
D. [MvT]
Na artikel 7 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 7a.
-1. De pensioengerechtigde leeftijd en de aanvangsleeftijd zijn:
a. vóór 1 januari 2013: 65, respectievelijk 15 jaar;
b. in 2013: 65 jaar en één maand, respectievelijk 15 jaar en één maand;
c. in 2014: 65 jaar en twee maanden, respectievelijk 15 jaar en twee maanden;
d. in 2015: 65 jaar en drie maanden, respectievelijk 15 jaar en drie maanden;
e. in 2016: 65 jaar en vijf maanden, respectievelijk 15 jaar en vijf maanden;
f. in 2017: 65 jaar en zeven maanden, respectievelijk 15 jaar en zeven maanden;
g. in 2018: 65 jaar en negen maanden, respectievelijk 15 jaar en negen maanden;
h. in 2019: 66 jaar, respectievelijk 16 jaar;
i. in 2020: 66 jaar en drie maanden, respectievelijk 16 jaar en drie maanden;
j. in 2021: 66 jaar en zes maanden, respectievelijk 16 jaar en zes maanden;
k. in 2022: 66 jaar en negen maanden, respectievelijk 16 jaar en negen maanden;
l. in 2023: 67 jaar, respectievelijk 17 jaar.
Op pensioengerechtigden die in een bepaald kalenderjaar de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, zijn de pensioengerechtigde leeftijd en de aanvangsleeftijd in de kalenderjaren daarna niet van toepassing.
-2. De verdere verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en de aanvangsleeftijd wordt jaarlijks, voor de eerste maal uiterlijk op 1 januari 2019 voor het jaar 2024, bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld volgens de volgende formule:
V = (L - 18,26) - (P - 65)
waarbij:
V staat voor de periode waarmee de pensioengerechtigde leeftijd respectievelijk aanvangsleeftijd wordt verhoogd, uitgedrukt in perioden van één jaar;
L staat voor de geraamde macro gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd in het kalenderjaar van verhoging;
P staat voor de pensioengerechtigde leeftijd in het kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar van verhoging.
Indien V negatief is of minder dan 0,25 bedraagt, wordt deze gesteld op 0. Indien V 0,25 of meer bedraagt, wordt deze gesteld op drie maanden.
-3. De verhoging, bedoeld in het tweede lid, treedt telkens in werking vijf jaar na de uiterste datum van vaststelling, bedoeld in het tweede lid, voor de eerste maal met ingang van 1 januari 2024.
-4. De ramingen van de macro gemiddelde resterende levensverwachting, bedoeld in het tweede lid, worden uitgevoerd en bekendgemaakt door het CBS.
E. [MvT]
In de artikelen 8, eerste lid, 9, vierde en vijfde lid, en 29, derde lid, wordt "65 jaar" vervangen door: de pensioengerechtigde leeftijd.
F. [MvT]
In artikel 11, tweede lid, wordt "de 65-jarige leeftijd" telkens vervangen door: de pensioengerechtigde leeftijd.
G. [MvT]
Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.