MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 207, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 207, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 207, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 207, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 207, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 207, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 207, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 207, nr. 8 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 207, nr. 9 (amendement-Klaver)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 207, nr. 10 (amendement-Klaver en Ortega-Martijn)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 207, nr. 11 (amendement-Klaver c.s.)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 207, nr. 12 (amendement-Sterk)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 207, nr. 13 (amendement-Sterk c.s.)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 207, nr. 14 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 207, nr. 15 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 207, nr. 16 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 207, nr. 17 (motie-Karabulut)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 207, nr. 18 (motie-De Jong en Van den Besselaar)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 207, nr. 19 (motie-De Jong en Van den Besselaar)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 207, nr. 20 (motie-De Jong en Van den Besselaar)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 207, nr. 21 (motie-Klaver c.s.)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 207, nr. 22 (motie-Koşer Kaya c.s.)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 207, nr. 23 (motie-Koşer Kaya en Ortega-Martijn)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 207, nr. 24 (motie-Koşer Kaya c.s.)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 207, nr. 25 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Handelingen II 2011-2012, nr. 101, item 12
- Handelingen II 2011-2012, nr. 104, item 15
- Handelingen II 2011-2012, nr. 105, item 80
- Kamerstukken I 2011-2012, 33 207, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2011-2012, 33 207, B (verslag)
- Kamerstukken I 2012-2013, 33 207, C (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken I 2012-2013, 33 207, D (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken I 2014-2015, 33 207, E (brief Minister van SZW)
- Handelingen I 2012-2013, nr. 1, item 3
- Handelingen I 2012-2013, nr. 1, item 7
- Handelingen I 2012-2013, nr. 2, item 4

 

 

 

WET van 4 oktober 2012, Stb. 2012, 462, tot wijziging van de wetgeving op het beleidsterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving). Inwerkingtreding: 1 januari 2013 (Stb. 2012, 498).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en de bestrijding van misbruik en fraude de wetgeving op het beleidsterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te wijzigen;
     Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  I

Werknemersverzekeringen

 

Art. I.
De Toeslagenwet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 14a komt te luiden:
Art. 14a.
-1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen legt een bestuurlijke boete op van ten hoogste het benadelingsbedrag wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door degene die aanspraak maakt op een toeslag, zijn echtgenoot of zijn wettelijke vertegenwoordiger van de verplichting, bedoeld in artikel 12. De bestuurlijke boete is niet lager dan de boete die op grond van het derde lid zou worden opgelegd indien er geen sprake was van een benadelingsbedrag.
-2. In dit artikel wordt onder benadelingsbedrag verstaan het brutobedrag dat als gevolg van het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 12, ten onrechte of tot een te hoog bedrag aan toeslag is ontvangen.
-3. Indien het niet of niet behoorlijk nakomen door degene die aanspraak maakt op een toeslag, zijn echtgenoot of zijn wettelijke vertegenwoordiger van de verplichting, bedoeld in artikel 12, niet heeft geleid tot een benadelingsbedrag, legt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een bestuurlijke boete op van ten hoogste het bedrag van de tweede categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht.
-4. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan afzien van het opleggen van een bestuurlijke boete als bedoeld in het derde lid en volstaan met het geven van een schriftelijke waarschuwing wegens het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 12, tenzij het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting plaatsvindt binnen een periode van twee jaar te rekenen vanaf de datum waarop eerder aan degene die aanspraak maakt op een toeslag, zijn echtgenoot of zijn wettelijke vertegenwoordiger een zodanige waarschuwing is gegeven.
-5. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen legt een bestuurlijke boete op wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door degene die aanspraak maakt op een toeslag, zijn echtgenoot of zijn wettelijke vertegenwoordiger van de verplichting, bedoeld in artikel 12, als gevolg waarvan ten onrechte of tot een te hoog bedrag aan toeslag is ontvangen, van ten hoogste 150% van het benadelingsbedrag indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van het begaan van de overtreding een eerdere bestuurlijke boete of strafrechtelijke sanctie is opgelegd wegens een eerdere overtreding, bestaande uit eenzelfde gedraging, die onherroepelijk is geworden.
-6. Onder eenzelfde gedraging als bedoeld in het vijfde lid wordt verstaan het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting, bedoeld in de artikelen 12 van deze wet, 25 van de Werkloosheidswet, 70, eerste en tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 12, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, 80 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 2:7, eerste lid, of 3:74 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, 27, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 31, eerste lid,¹ of 49 van de Ziektewet, als gevolg waarvan ten onrechte of tot een te hoog bedrag aan uitkering, inkomensvoorziening, ziekengeld of toeslag is verleend.
-7. In afwijking van het vijfde lid is het in dat lid genoemde tijdvak van vijf jaar tien jaar indien wegens de eerdere overtreding, bedoeld in het vijfde lid, degene die aanspraak maakt op een toeslag, zijn echtgenoot of zijn wettelijke vertegenwoordiger is gestraft met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.
-8. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan:
a. de bestuurlijke boete verlagen indien sprake is van verminderde verwijtbaarheid;
b. afzien van het opleggen van een bestuurlijke boete indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn.
-9. Degene aan wie een bestuurlijke boete is opgelegd, is verplicht desgevraagd aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de inlichtingen te verstrekken die voor de tenuitvoerlegging van de bestuurlijke boete van belang zijn.
-10. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de hoogte van de bestuurlijke boete.
-11. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de wijze van tenuitvoerlegging van de beschikking waarbij de bestuurlijke boete is opgelegd.
-12. In afwijking van artikel 8:69 van de Algemene wet bestuursrecht kan de rechter in beroep of hoger beroep het bedrag waarop de bestuurlijke boete is vastgesteld ook ten nadele van de degene die aanspraak maakt op een toeslag, zijn echtgenoot of zijn wettelijke vertegenwoordiger wijzigen.
B. [MvT]
De artikelen 14c en 14f vervallen.
C. [MvT]
In artikel 14g, vierde lid, aanhef, wordt "vierde lid" vervangen door: negende lid.
D. [MvT]
Na artikel 14g wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.