MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 241, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 241, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 241, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 241, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 241, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 241, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 241, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 241, nr. 8 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 241, nr. 9 (amendement-Klaver)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 241, nr. 10 (amendement-Klaver en Ortega-Martijn)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 241, nr. 11 (amendement-Vermeij)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 241, nr. 12 (amendement-Klaver c.s.)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 241, nr. 13 (amendement-Vermeij c.s.)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 241, nr. 14 (motie-Klaver c.s.)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 241, nr. 15 (motie-Vermeij en Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 241, nr. 16 (motie-Huizing)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 241, nr. 17 (motie-Huizing en Van Hijum)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 241, nr. 18 (motie-Van den Besselaar)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 241, nr. 19 (motie-Van den Besselaar)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 241, nr. 20 (motie-Verhoeven c.s.)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 241, nr. 21 (motie-Van Hijum c.s.)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 241, nr. 22 (gewijzigd amendement-Klaver c.s.)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 241, nr. 23 (brief Minister van SZW)
- Handelingen II 2011-2012, nr. 103, item 28
- Handelingen II 2011-2012, nr. 105, item 22
- Kamerstukken I 2011-2012, 33 241, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2011-2012, 33 241, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2012-2013, 33 241, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2012-2013, 33 241, D (eindverslag)
- Handelingen I 2012-2013, nr. 2, item 7
- Handelingen I 2012-2013, nr. 2, item 9

 

 

 

WET van 4 oktober 2012, Stb. 2012, 464, tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters). Inwerkingtreding: 1 januari 2013 (Stb. 2012, 483).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Ziektewet en enige andere wetten aan te passen teneinde ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Ziektewet  [MvT]
De Ziektewet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Aan artikel 1, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van dat lid ¹ door een puntkomma, een onderdeel, waarvan de letteraanduiding alfabetisch aansluit op het laatste onderdeel,¹ toegevoegd, luidende:
k. minimumloon: het minimumloon, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag of, indien het een persoon jonger dan 23 jaar betreft, het voor zijn leeftijd geldende minimumloon, bedoeld in artikel 7, derde lid, en artikel 8, derde lid, van die wet.
B. [MvT]
Na artikel 19 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:
Art. 19aa. [MvT]
-1. In afwijking van artikel 19 heeft de verzekerde die geen werkgever heeft jegens wie hij bij ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte, zwangerschap of bevalling recht heeft op loon als bedoeld in artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dan wel aanspraak heeft op bezoldiging op grond van artikel 76a, eerste lid, van de Ziektewet,¹* nadat na de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken een tijdvak van 52 weken van ongeschiktheid tot werken is verstreken, recht op ziekengeld overeenkomstig het bij of krachtens deze wet bepaalde, indien de verzekerde:
a. ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid, als bedoeld in artikel 19; en
b. als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling slechts in staat is met arbeid ten hoogste 65% te verdienen van het maatmaninkomen per uur.
-2. In afwijking van het eerste lid, onderdeel b, heeft de verzekerde, bedoeld in het eerste lid, recht op ziekengeld tot één maand na de dag waarop hij in staat is om meer dan 65% van het maatmaninkomen per uur te verdienen.
-3. Op de verzekerde, bedoeld in het eerste lid, die op of na de dag waarop het tijdvak van 52 weken, bedoeld in het eerste lid, is verstreken met arbeid meer verdient dan 65% van het maatmaninkomen per uur, is het eerste lid, onderdeel b, niet van toepassing tot zes maanden na de dag waarop hij met arbeid meer dan 65% van het maatmaninkomen per uur ging verdienen.
-4. Voor het bepalen van het tijdvak van 52 weken, bedoeld in het eerste lid, worden tijdvakken van ongeschiktheid tot werken samengeteld indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen of indien zij direct voorafgaan aan en aansluiten op een periode waarin uitkering in verband met zwangerschap of bevalling op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8 of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg wordt genoten, tenzij de ongeschiktheid redelijkerwijs niet geacht kan worden voort te vloeien uit dezelfde oorzaak.
-5. Onder maatmaninkomen wordt verstaan hetgeen gezonde personen met soortgelijke opleiding en ervaring, ter plaatse waar hij ¹** arbeid verricht of het laatst heeft verricht, of in de omgeving daarvan, met arbeid gewoonlijk verdienen.
Art. 19ab. [MvT]
-1. Het percentage van het maatmaninkomen dat de verzekerde kan verdienen, bedoeld in artikel 19aa, wordt vastgesteld op basis van een verzekeringsgeneeskundig en een arbeidskundig onderzoek. Van een arbeidskundig onderzoek kan onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden worden afgezien.
-2. Bij het vaststellen van het percentage van het maatmaninkomen dat de verzekerde kan verdienen, wordt, zo mogelijk, rekening gehouden met verkregen nieuwe bekwaamheden, maar wordt buiten beschouwing gelaten of de verzekerde de arbeid feitelijk kan verkrijgen.
-3. Onder arbeid als bedoeld in artikel 19aa, eerste lid, wordt verstaan alle algemeen geaccepteerde arbeid waartoe de verzekerde met zijn krachten en bekwaamheden in staat is.
-4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen met betrekking tot het eerste, tweede en derde lid, en artikel 19aa, eerste en vijfde lid, nadere en zo nodig afwijkende regels worden gesteld.
-5. De voordracht voor een krachtens het vierde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur, dan wel de vaststelling van een ministeriële regeling op basis van een dergelijke algemene maatregel van bestuur, wordt niet gedaan dan nadat het ontwerp in de Staatscourant is bekendgemaakt en aan een ieder de gelegenheid is geboden om binnen vier weken na de dag waarop de bekendmaking is geschied wensen en bedenkingen ter kennis van Onze Minister te brengen. Gelijktijdig met de bekendmaking wordt het ontwerp aan de beide kamers der Staten-Generaal overgelegd.
-6. Bij de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, maakt de verzekeringsarts zoveel mogelijk gebruik van de bij ministeriële regeling vastgelegde wetenschappelijke inzichten die de beoordeling van het percentage van het maatmaninkomen dat de verzekerde kan verdienen, kunnen ondersteunen.
C. [MvT]
In de artikelen 19a, derde lid, onderdeel b, 19b, tweede lid, en 19c, tweede lid, wordt "artikel 19" telkens vervangen door: de artikelen 19 en 19aa.
D. [MvT]
Artikel 29a wordt als volgt gewijzigd:
1.² In het vijfde lid vervalt: ter hoogte van haar dagloon.
2. In het zesde lid wordt "Artikel 30 blijft" vervangen door: De artikelen 29g en 30 blijven.
E. [MvT]
Na artikel 29d worden drie artikelen ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.