BESLUIT van 13 oktober 2012, Stb. 2012, 483, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 oktober 2012, nr. IVV/I/2012/15421;
     Gelet op artikel X van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
-1. De artikelen I, met uitzondering van onderdeel D, onder 1, onderdeel E, voor zover het betreft de artikelen 29e en 29f, onderdeel F, onder 2, onderdeel K, onder 2, voor zover het betreft de in het zesde lid opgenomen zinsnede die luidt "en verstrekt het de informatie over het arbeidsverleden, bedoeld in artikel 33d van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, in verband met de uitvoering van artikel 29f kosteloos aan de eigenrisicodrager", onderdeel Oa en onderdeel Q, voor zover het betreft artikel 100, derde lid, en 101, tweede lid, III, met uitzondering van de onderdelen C, D, E en F, IV, V, VI, VII en VIII, met uitzondering van onderdeel 2, van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters treden in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.