MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 204, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 204, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 204, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 204, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 204, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 204, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 204, nr. 7 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 204, nr. 8 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 204, nr. 9 (amendement-Keijzer)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 204, nr. 10 (amendement-Leijten)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 204, nr. 11 (amendement-Leijten)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 204, nr. 12 (gewijzigd amendement-Keijzer)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 204, nr. 13 (gewijzigd amendement-Leijten)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 204, nr. 14 (motie-Leijten)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 204, nr. 15 (motie-Leijten)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 204, nr. 16 (motie-Dik-Faber)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 204, nr. 17 (nader gewijzigd amendement-Leijten)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 204, nr. 18 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 204, nr. 19 (gewijzigde motie-Leijten en Krol)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 204, nr. 20 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 204, nr. 21 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 204, nr. 22 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 204, nr. 23 (motie-Leijten)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 204, nr. 24 (motie-Agema)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 204, nr. 25 (motie-Keijzer en Krol)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 204, nr. 26 (motie-Keijzer en Krol)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 204, nr. 27 (motie-Keijzer)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 204, nr. 28 (motie-Van der Staaij)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 204, nr. 29 (motie-Dik Faber en Voortman)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 204, nr. 30 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 204, nr. 31 (gewijzigde motie-Keijzer)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 204, nr. 32 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 204, nr. 33 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 204, nr. 34 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 204, nr. 35 (verslag van een schriftelijk overleg)
- Handelingen II 2012-2013, nr. 6, item 4
- Handelingen II 2012-2013, nr. 6, item 6
- Handelingen II 2012-2013, nr. 7, item 15
- Handelingen II 2012-2013, nr. 71, item 15
- Handelingen II 2012-2013, nr. 72, item 34
- Kamerstukken I 2012-2013, 33 204, A (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken I 2012-2013, 33 204, B (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2012-2013, 33 204, C (eindverslag)
- Handelingen I 2012-2013, nr. 4, item 3

 

 

 

WET van 25 oktober 2012, Stb. 2012, 547, tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten. Inwerkingtreding: 1 januari 2013.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de hoogte van eigen bijdragen als bedoeld in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning mede afhankelijk te kunnen maken van het vermogen van de verzekerde en diens echtgenoot;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het vierde lid wordt na "inkomen" ingevoegd: en vermogen.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
-6. De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het vierde lid die betrekking heeft op het in dat lid bedoelde vermogen wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd. Indien één der kamers der Staten-Generaal besluit niet in te stemmen met het ontwerp, wordt er geen voordracht gedaan en kan niet eerder dan zes weken na het besluit van die kamer der Staten-Generaal een nieuw ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal worden overgelegd.
B. [MvT]
Artikel 41 wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.