MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 350, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 350, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 350, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 350, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 350, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Handelingen II 2012-2013, nr. 16, item 18
- Kamerstukken I 2012-2013, 33 350, A (eindverslag)
- Handelingen I 2012-2013, nr. 7, item 2

 

 

 

WET van 15 november 2012, Stb. 2012, 574, tot goedkeuring van de algemene maatregel van bestuur tot aanpassing van wetten inzake verhoging AOW-leeftijd (Goedkeuringswet verhoging AOW-leeftijd). Inwerkingtreding: 1 januari 2013 (Stb. 2012, 329) onderscheidenlijk 2 januari 2013 (artikel III, tweede lid).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat op grond van artikel V, eerste lid, van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd het Besluit aanpassing wetten inzake verhoging AOW-leeftijd is vastgesteld en dat op grond van artikel V, derde lid, van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd deze algemene maatregel van bestuur bij wet dient te worden goedgekeurd;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
Het Besluit aanpassing wetten inzake verhoging AOW-leeftijd wordt goedgekeurd.

 

Art. II. [MvT]
Artikel V van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.