MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 294, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 294, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 294, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 294, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 294, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 294, nr. 6 (amendement-Van Vliet)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 294, nr. 7 (amendement-Van Vliet)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 294, nr. 8 (amendement-Van Vliet)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 294, nr. 9 (motie-Karabulut)
- Handelingen II 2012-2013, nr. 13, item 17
- Handelingen II 2012-2013, nr. 16, item 8
- Kamerstukken I 2012-2013, 33 294, A (eindverslag)
- Handelingen I 2012-2013, nr. 8, item 3

 

 

 

WET van 22 november 2012, Stb. 2012, 614, houdende het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 januari 2013 en per 1 januari 2014. Inwerkingtreding: 1 januari 2013 (Stb. 2012, 617).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met beheersing van de uitgaven aan kinderbijslag de indexering van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 januari 2013 en per 1 januari 2014 achterwege te laten;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet  [MvT]
Na artikel 13 van de Algemene Kinderbijslagwet wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.