MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 133, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 133, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 133, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 133, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 133, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 133, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Handelingen II 2011-2012, nr. 105, item 3
- Kamerstukken I 2011-2012, 33 133, A (eindverslag)
- Handelingen I 2012-2013, nr. 1, item 4

 

 

 

WET van 27 september 2012, Stb. 2012, 657, tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde deze in overeenstemming te brengen met de motie van het voormalige Eerstekamerlid Jurgens c.s. Inwerkingtreding: 28 december 2012.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om wetten op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die toestaan dat daarvan bij lagere regeling kan worden afgeweken in overeenstemming te brengen met de motie van het voormalige Eerstekamerlid Jurgens c.s.;
     Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Algemene nabestaandenwet
De Algemene nabestaandenwet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
In de artikelen 15, tweede lid, 23, tweede lid, en 27, tweede lid, vervalt "die afwijken van het eerste lid".
B. [MvT]
Artikel 32a, vijfde lid, komt te luiden:
-5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat recht op nabestaandenuitkering, halfwezenuitkering of wezenuitkering ontstaat voor:
a. de nabestaande of het kind indien de nabestaande, de halfwees of het kind werkzaamheden verricht in het algemeen belang en niet in Nederland woont;
b. de nabestaande of het kind indien de nabestaande, de halfwees of het kind in Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba woont; of
c. de gezinsleden van de in de onderdelen a of b bedoelde nabestaande of het kind.
C. [MvT]
Aan artikel 63a, derde lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel f door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
g. de gewezen verzekerde, bedoeld in artikel 63d, tweede lid.
D. [MvT]
Artikel 63d wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding "-1." geplaatst.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
-2. De artikelen 63 tot en met 63c zijn van overeenkomstige toepassing op de gewezen verzekerde die op 31 december 2005 vrijwillig verzekerd was op grond van een algemene maatregel van bestuur die gebaseerd was op artikel 63 zoals dat luidde op de dag vóór inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde deze in overeenstemming te brengen met de motie van het voormalige Eerstekamerlid Jurgens c.s.
E. [MvT]
Artikel 63e vervalt.¹
F. [MvT]
In artikel 67, achtste lid, vervalt "en zo nodig afwijkende".

1. Volgens de redactie dient "Artikel 63e vervalt" te worden vervangen door: Hoofdstuk 5a vervalt.

 

Art. II. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet
De Algemene Ouderdomswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
De aanhef van artikel 8a, vierde lid, komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.