Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  AANPASSING  BESTUURSPROCESRECHT

Versie 20 december 2012

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2009-2012, 2010-2011, 2011-2012, 32 450.
Handelingen II 2011-2012, nr. 68, item 10.
Kamerstukken I 2011-2012, 2012-2013, 32 450 (A (herdruk), B, C, D, E, F).
Handelingen I, 2012-2013, nr. 11, item 7 en 9, nr. 12, item 14, 20 en 23.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 20 december 2012, Stb. 2012, 682, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht). Inwerkingtreding: 1 januari 2013 (Stb. 2012, 684).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het bestuursprocesrecht op enige onderdelen te verbeteren en te vereenvoudigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

DEEL  A

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten

 

Art. I.  [MvT]
De Algemene wet bestuursrecht wordt gewijzigd als volgt:
A.
[MvT]
Artikel 1:4 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het eerste lid komt te luiden:
-1. Onder bestuursrechter wordt verstaan: een onafhankelijk, bij de wet ingesteld orgaan dat met bestuursrechtspraak is belast.
2. Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:
-2. Onder hogerberoepsrechter wordt verstaan: een bestuursrechter die in hoger beroep oordeelt.
3. In het derde lid (nieuw) wordt "administratieve rechter" vervangen door: bestuursrechter.
B.
[MvT]
In artikel 1:5, derde lid, wordt "beroep bij een administratieve rechter" vervangen door: beroep bij een bestuursrechter.
C.
[MvT]
In artikel 1:7, eerste lid, en 1:8, eerste lid, wordt "Commissie van de Europese Gemeenschappen" telkens vervangen door: Europese Commissie.
D.
[MvT]
In artikel 3:16, derde lid, wordt "de artikelen 6:9 en 6:10" vervangen door: de artikelen 6:9, 6:10 en 6:15.
E.
[MvT]
In de artikelen 3:28, derde lid, 3:29, eerste, tweede en vierde lid, en 4:19, tweede lid, wordt "administratieve rechter" telkens vervangen door: bestuursrechter.
F.
[MvT]
In artikel 4:20d, derde lid, wordt "4:18, eerste lid, 4:19 en 4:20" vervangen door: en 4:18 tot en met 4:20.
G.
[MvT]
In artikel 4:23, derde lid, onderdeel b, wordt "Commissie van de Europese Gemeenschappen" vervangen door: Europese Commissie.
H.
[MvT]
In artikel 4:85, derde lid, wordt "administratieve rechter" vervangen door: bestuursrechter.
I.
[MvT]
Artikel 4:98 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het derde lid vervalt.
2. Het vierde lid wordt vernummerd tot derde lid.
J.
[MvT]
Het derde lid van artikel 4:113 vervalt.
K.
[MvT]
In de artikelen 4:125, derde lid, 5:31c, tweede lid, en 5:39, tweede lid, wordt "administratieve rechter" vervangen door: bestuursrechter.
L.
[MvT]
In artikel 6:4, derde lid, wordt "beroep op een administratieve rechter" vervangen door: beroep bij een bestuursrechter.
M.
[MvT]
In artikel 6:13 wordt "administratieve rechter" vervangen door: bestuursrechter.
N.
[MvT]
In artikel 6:15, eerste lid, wordt "bij een onbevoegde administratieve rechter" vervangen door: bij een onbevoegde bestuursrechter.
O.
[MvT]
Artikel 6:18 vervalt.
P.
[MvT]
Artikel 6:19 komt te luiden:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x