MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 621, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 621, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 621, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 621, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 621, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 621, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 621, nr. 7 (herdruk) (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 621, nr. 8 (amendement-Taverne)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 621, nr. 9 (amendement-Taverne)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 621, nr. 10 (gewijzigd amendement-Taverne)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 621, nr. 11 (gewijzigd amendement-Taverne c.s.)
- Handelingen II 2011-2012, nr. 68, item 11
- Kamerstukken I 2011-2012, 32 621, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2011-2012, 32 621, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2012-2013, 32 621, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2012-2013, 32 621, D (eindverslag)
- Handelingen I 2012-2013, nr. 15, item 2
- Handelingen I 2012-2013, nr. 15, item 6

 

 

 

WET van 31 januari 2013, Stb. 2013, 50, tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten).¹ Inwerkingtreding: 1 juli 2013 (Stb. 2013, 162).

1. De citeertitel doelt op nadeelcompensatie bij rechtmatige besluiten en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten, red.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de Algemene wet bestuursrecht aan te vullen met algemene bepalingen over schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen alsmede met procedurele bepalingen inzake schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.
De Algemene wet bestuursrecht wordt gewijzigd als volgt:
A.¹ [MvT]
Na artikel 4:125 wordt een nieuwe titel ingevoegd, luidende:
TITEL 4.5. Nadeelcompensatie
Art. 4:126. [MvT]
-1. Indien een bestuursorgaan in de rechtmatige uitoefening van zijn publiekrechtelijke bevoegdheid of taak schade veroorzaakt die uitgaat boven het normale maatschappelijke risico en die een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar treft, kent het bestuursorgaan de benadeelde desgevraagd een vergoeding toe.
-2. Schade blijft in elk geval voor rekening van de aanvrager, voor zover:
a. hij het risico van het ontstaan van de schade heeft aanvaard;
b. hij de schade had kunnen beperken door binnen redelijke grenzen maatregelen te nemen die tot voorkoming of vermindering van de schade hadden kunnen leiden;
c. de schade anderszins het gevolg is van een omstandigheid die aan de aanvrager kan worden toegerekend; of
d. de vergoeding van de schade anderszins is verzekerd.
-3. Indien een schadeveroorzakende gebeurtenis als bedoeld in het eerste lid tevens voordeel voor de benadeelde heeft opgeleverd, wordt dit bij de vaststelling van de te vergoeden schade in aanmerking genomen.
-4. Het bestuursorgaan kan een vergoeding toekennen in andere vorm dan betaling van een geldsom.
Art. 4:127. [MvT]
De aanvraag bevat mede:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.