Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2010-2011, 32 529.
Handelingen II 2010-2011, nr. 89, item 25, nr. 91, item 7, nr. 92, item 13.
Kamerstukken I 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 32 529 (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K).
Handelingen I 2012-2013, nr. 3, item 6 en 7, nr. 9, item 3, nr. 10, item 4 en 5.

 

 

WET van 6 december 2012, Stb. 2013, 72, tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen alsmede enige andere wetten in verband met de verbetering van de positie van pleegouders (verbetering positie pleegouders). Inwerkingtreding: 1 juli 2013 (Stb. 2013, 73)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de positie van pleegouders te verbeteren en dat daartoe de Wet op de jeugdzorg, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen en enige andere wetten dienen te worden gewijzigd;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. III.ยน
In de Algemene Kinderbijslagwet wordt na artikel 7c een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 7d.
In afwijking van artikel 7, eerste lid, onderdeel b, heeft de verzekerde geen recht op kinderbijslag voor een kind, indien:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.