MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 318, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 318, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 318, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 318, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 318, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 318, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 318, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 318, nr. 8 (amendement-Vermeij en Huizing)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 318, nr. 9 (motie-Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 318, nr. 10 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Handelingen II 2012-2013, nr. 24, item 20
- Handelingen II 2012-2013, nr. 25, item 11
- Handelingen II 2012-2013, nr. 27, item 9
- Kamerstukken I 2012-2013, 33 318, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2012-2013, 33 318, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2012-2013, 33 318, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2012-2013, 33 318, D (nader voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2012-2013, 33 318, E (nadere memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2012-2013, 33 318, F (tweede nader voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2012-2013, 33 318, G (tweede nadere memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2012-2013, 33 318, H (eindverslag)
- Kamerstukken I 2013-2014, 33 318, I (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken I 2013-2014, 33 318, B (brief Minister van SZW)
- Handelingen I 2012-2013, nr. 22, item 3

 

 

 

WET van 28 maart 2013, Stb. 2013, 115, tot wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door de Sociale verzekeringsbank (Wet vereenvoudiging regelingen SVB). Inwerkingtreding: 1 april 2013, 1 juli 2013, 1 oktober 2013 onderscheidenlijk 1 april 2015 (Stb. 2013, 116).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om het aantal uitzonderingsbepalingen in enkele socialezekerheidswetten terug te brengen en deze wetten te vereenvoudigen om zo de kosten gemoeid met de uitvoering te verlagen en tegelijkertijd de transparantie, de doelmatigheid en eigen verantwoordelijkheid voor de burger te bevorderen.
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art I. Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet  [MvT]
Vervallen.

 

Art. II.¹ Wijziging van de Algemene nabestaandenwet  [MvT]
De Algemene nabestaandenwet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel e vervalt.
2. Het laatste onderdeel n en onderdeel o worden verletterd tot respectievelijk onderdeel o en onderdeel p.¹*
B. [MvT]
In artikel 5, eerste lid, vervalt "voor het recht op nabestaandenuitkering".
C. [MvT]
Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt "op een zodanig bedrag" vervangen door: , behoudens het tweede lid, op een zodanig bedrag.
2. Onder vernummering van het tweede, derde en vierde lid tot derde, vierde en vijfde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:
-2. Indien de nabestaande recht heeft op uitkering op grond van artikel 14, eerste lid, onderdeel a, wordt de brutonabestaandenuitkering op een zodanig bedrag vastgesteld dat, nadat de over dat bedrag in te houden loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen voor een persoon jonger dan 65 jaar, rekening houdend met uitsluitend de algemene heffingskorting, bedoeld in artikel 22 van de Wet op de loonbelasting 1964, is afgetrokken, de nettonabestaandenuitkering gelijk is aan 90% van het nettominimumloon.
3. In het vierde lid (nieuw) wordt "het eerste of tweede lid" vervangen door: het eerste, tweede of derde lid.
D. [MvT]
In artikel 18 wordt het als derde genummerde vierde lid vernummerd tot vierde lid.
E. [MvT]
Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding "-1." geplaatst.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.