MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 062, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 062, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 062, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 062, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 062, nr. 5; niet gepubliceerd
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 062, nr. 6 (verslag)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 062, nr. 7 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 062, nr. 8 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 062, nr. 9 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 062, nr. 10 (amendement-Agema)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 062, nr. 11 (amendement-Keijzer)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 062, nr. 12 (motie-Kooiman)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 062, nr. 13 (motie-Kooiman)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 062, nr. 14 (motie-Agema)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 062, nr. 15 (motie-Van der Burg en Hilkens)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 062, nr. 16 (motie-Van der Burg c.s.)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 062, nr. 17 (motie-Bergkamp)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 062, nr. 18 (motie-Bergkamp)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 062, nr. 19 (motie-Hilkens en Van der Burg)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 062, nr. 20 (gewijzigd amendement-Agema)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 062, nr. 21 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 062, nr. 22 (derde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 062, nr. 23 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Handelingen II 2012-2013, nr. 47, item 6
- Handelingen II 2012-2013, nr. 47, item 9
- Handelingen II 2012-2013, nr. 48, item 19
- Kamerstukken I 2012-2013, 33 062, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2012-2013, 33 062, B (eindverslag)
- Handelingen I 2012-2013, nr. 20, item 3

 

 

 

WET van 14 maart 2013, Stb. 2013, 142, tot wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren (verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling). Inwerkingtreding: 1 juli 2013 (Stb. 2013, 247).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen en, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een verplichting in te voeren voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Veiligheid en Justitie

 

Art. I.  [MvT]
In de Beginselenwet justitiƫle jeugdinrichtingen wordt na artikel 5 een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 5a.
-1. De directeur stelt voor zijn personeelsleden en medewerkers een meldcode vast waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.
-2. Onder huiselijk geweld wordt verstaan: huiselijk geweld als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
-3. Onder kindermishandeling wordt verstaan: kindermishandeling als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de jeugdzorg.
-4. De directeur bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
-5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld uit welke elementen een meldcode in ieder geval bestaat.

 

Art. II.  [MvT]
In de Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden wordt na artikel 7a een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 7b.
-1. Het hoofd van de inrichting stelt voor personeelsleden en medewerkers een meldcode vast waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.
-2. Onder huiselijk geweld wordt verstaan: huiselijk geweld als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
-3. Onder kindermishandeling wordt verstaan: kindermishandeling als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de jeugdzorg.
-4. Het hoofd van de inrichting bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
-5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld uit welke elementen een meldcode in ieder geval bestaat.

 

Art. III.  [MvT]
In de Penitentiaire beginselenwet wordt in hoofdstuk II na artikel 5a een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 5b.
-1. De directeur stelt voor ambtenaren en medewerkers een meldcode vast waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.
-2. Onder huiselijk geweld wordt verstaan: huiselijk geweld als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
-3. Onder kindermishandeling wordt verstaan: kindermishandeling als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de jeugdzorg.
-4. De directeur bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
-5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld uit welke elementen een meldcode in ieder geval bestaat.

 

Art. IIIa.
In de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers wordt na artikel 9 een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 9a.
-1. Het bestuur stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.
-2. Onder huiselijk geweld wordt verstaan: huiselijk geweld als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
-3. Onder kindermishandeling wordt verstaan: kindermishandeling als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de jeugdzorg.
-4. Het bestuur bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
-5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld uit welke elementen een meldcode in ieder geval bestaat.

 

 

HOOFDSTUK  2

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 

Art. IV.  [MvT + bis]
Artikel 16 van de Leerplichtwet 1969 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vervanging van de punt aan het slot van het vierde lid, onderdeel d, door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
e. een meldcode waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe de ambtenaren bij de uitvoering van hun taken omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.
2. Na het vijfde lid worden vier leden toegevoegd, luidende:
-6. Onder huiselijk geweld wordt verstaan: huiselijk geweld als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
-7. Onder kindermishandeling wordt verstaan: kindermishandeling als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de jeugdzorg.
-8. Het college van burgemeester en wethouders bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode onder deze ambtenaren.
-9. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld uit welke elementen een meldcode in ieder geval bestaat.

 

Art. V.  [MvT + bis]
De Wet educatie en beroepsonderwijs wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT + bis]
Artikel 1.1.3 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt na "de artikelen 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8," ingevoegd: 1.3.9,.
2. In het tweede lid wordt na "de artikelen 1.3.6, 1.3.8," ingevoegd: 1.3.9,.
B. [MvT]
In titel 3 wordt na artikel 1.3.8. een artikel ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.