MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 439, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 439, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 439, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2009-2010, 32 439, nr. 4 (nader rapport)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 439, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 439, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 439, nr. 7 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 439, nr. 8 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 439, nr. 9 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 439, nr. 10 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2012-2013, 32 439, nr. 11 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2012-2013, 32 439, nr. 12 (amendement-Voortman en Dik-Faber)
- Kamerstukken II 2012-2013, 32 439, nr. 13 (amendement-Leijten)
- Kamerstukken II 2012-2013, 32 439, nr. 14 (amendement-Leijten)
- Kamerstukken II 2012-2013, 32 439, nr. 15 (motie-Leijten en Voortman)
- Kamerstukken II 2012-2013, 32 439, nr. 16 (motie-Otwin van Dijk)
- Kamerstukken II 2012-2013, 32 439, nr. 17 (amendement-Keijzer)
- Kamerstukken II 2012-2013, 32 439, nr. 18 (amendement-Keijzer)
- Kamerstukken II 2012-2013, 32 439, nr. 19 (gewijzigde motie-Leijten c.s.)
- Kamerstukken II 2012-2013, 32 439, nr. 20 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2012-2013, 32 439, nr. 21 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2013-2014, 32 439, nr. 22 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Handelingen II 2012-2013, nr. 68, item 10
- Handelingen II 2012-2013, nr. 72, item 13
- Kamerstukken I 2012-2013, 32 439, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2012-2013, 32 439, B (eindverslag)
- Handelingen I 2012-2013, nr. 26, item 4

 

 

 

WET van 14 mei 2013, Stb. 2013, 202, tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden in bepaalde gevallen wordt uitgesloten. Inwerkingtreding: 1 januari 2014 (Stb. 2013, 344).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet maatschappelijke ondersteuning te wijzigen opdat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld en vervolgens ook door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en te regelen dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden in bepaalde gevallen wordt uitgesloten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Wet maatschappelijke ondersteuning wordt als volgt gewijzigd:
aA.
Aan artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel i ¹ door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
j.¹ Richtlijn 2004/38/EG: Richtlijn nr. 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (PbEU L 158).
A. [MvT]
Artikel 8 komt te luiden als volgt:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.