MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 556, nr. 1 (koninklijk boodschap)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 556, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 556, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 556, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 556, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 556, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 556, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 556, nr. 8 (tweede nota van wijziging)
- Handelingen II 2012-2013, nr. 89, item 7
- Kamerstukken I 2012-2013, 33 556, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2012-2013, 33 556, B (eindverslag)
- Handelingen I 2012-2013, nr. 31, item 3

 

 

 

WET van 19 juni 2013, Stb. 2013, 236, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2013). Inwerkingtreding: 1 juli 2013 (Stb. 2013, 261).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om enige wijzigingen in de wetgeving op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Algemene Kinderbijslagwet ¹ [MvT]
A. [MvT]
In de artikelen 14a, derde lid, 15, eerste lid, 15a, eerste en tweede lid, 16, tweede lid, 17, eerste, tweede en derde lid, 17a, eerste, derde tot en met zesde en tiende lid, 17g, vierde lid,² 19, onderdeel c, 24, eerste en tweede lid, en 24c, tweede lid en derde lid, onderdeel b, wordt "artikel 21" vervangen door: de artikelen 7c of 21.
B. [MvT]
Onder vernummering van het tweede tot en met vierde lid tot derde tot en met vijfde lid wordt in artikel 17g een lid ingevoegd, luidende:
-2. Onverminderd het eerste lid kan de Sociale verzekeringsbank de bestuurlijke boete verrekenen met een vordering die degene aan wie de bestuurlijke boete is opgelegd op hem heeft.
C. [MvT]
Artikel 17h wordt als volgt gewijzigd:
1. In het vijfde lid wordt "op grond van deze wet vrijgelaten" vervangen door: op grond van deze wet op aanvraag vrijgelaten.
2. Na het vijfde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:
-6. Voor de toepassing van het vijfde lid kunnen bij ministeriële regeling nadere regels worden gesteld.
D.
Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vernummering van het zesde tot en met achtste lid tot zevende tot en met negende lid wordt na het vijfde lid een lid ingevoegd, luidende:
-6. Indien de persoon aan wie op grond van het vierde of vijfde lid kinderbijslag zou moeten worden betaald indien hij een aanvraag zou hebben ingediend, geen aanvraag heeft ingediend, wordt de kinderbijslag, in afwijking van het vierde en vijfde lid, betaald aan de persoon die daartoe wel een aanvraag heeft ingediend. Indien de persoon, bedoeld in de eerste zin, die geen aanvraag heeft ingediend alsnog een aanvraag indient, wordt de kinderbijslag aan hem betaald na afloop van het kalenderkwartaal waarin de aanvraag is ingediend, mits de aanvraag in de eerste twee maanden van dat kalenderkwartaal is ingediend. Indien de aanvraag, bedoeld in de tweede zin, is ingediend in de laatste maand van een kalenderkwartaal, dan wordt de kinderbijslag aan hem betaald na afloop van het kalenderkwartaal volgend op het kalenderkwartaal waarin de aanvraag is ingediend.
2. In het tot achtste vernummerde lid wordt "tweede tot en met zesde lid" gewijzigd in: tweede tot en met vijfde en zevende lid.

1. Volgens de redactie dient onder het opschrift te worden ingevoegd: De Algemene Kinderbijslagwet wordt als volgt gewijzigd:.
2. Volgens de redactie dient "vierde lid" te worden vervangen door: vijfde lid.

 

Art. II. Algemene nabestaandenwet  [MvT]
De Algemene nabestaandenwet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
In artikel 2 komt het vijfde lid ¹ te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.