MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 525, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 525, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 525, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 525, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 525, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 525, nr. 6 (motie-Karabulut c.s.)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 525, nr. 7 (motie-Schouten en Heerma)
- Handelingen II 2012-2013, nr. 67, item 10
- Handelingen II 2012-2013, nr. 69, item 16
- Kamerstukken I 2012-2013, 33 525, A (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2012-2013, 33 525, B (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2012-2013, 33 525, C (nader voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2012-2013, 33 525, D (nadere memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2012-2013, 33 525, E (eindverslag)
- Kamerstukken I 2012-2013, 33 525, F (motie-Ester c.s.)
- Kamerstukken I 2012-2013, 33 525, G (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken I 2013-2014, 33 525, H (brief Minister van SZW)
- Handelingen I 2012-2013, nr. 32, item 5
- Handelingen I 2012-2013, nr. 32, item 10
- Handelingen I 2012-2013, nr. 32, item 12
- Handelingen I 2012-2013, nr. 33, item 6

 

 

 

WET van 26 juni 2013, Stb. 2013, 251, tot het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 juli 2013. Inwerkingtrding: 1 juli 2013 (Stb. 2013, 252).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met beheersing van de uitgaven aan kinderbijslag de indexering van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 juli 2013 achterwege te laten;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet  [MvT]
Artikel 13a van de Algemene Kinderbijslagwet wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.