Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2012-2013, 33 555.
Handelingen II 2012-2013, onbekend.
Kamerstukken I 2012-2013, 33 555 (A, B).
Handelingen I 2012-2013, nr. 35, item 3.

 

 

WET van 10 juli 2013, Stb. 2013, 316, houdende aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen). Inwerkingtreding: 6 januari 2013 (Stb. 2013, 494).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met de invoering van de Wet basisregistratie personen andere wetten aan te passen;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante bepalingen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  1

Ministerie van Veiligheid en Justitie

 

Art. 1.1.
In artikel 8:38, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt "gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens" vervangen door: basisregistratie personen.

 

 

HOOFDSTUK  2

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

Art. 2.13.
In de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen vervalt in artikel 80, eerste lid, tweede lid, aanhef en onder b, en derde lid, de zinsnede "of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaal nummer".

 

 

HOOFDSTUK  8

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Art. 8.1.
In artikel 46b, eerste lid, van de Algemene nabestaandenwet wordt "gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.