MEMORIE VAN TOELICHTING (onbewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 507, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 507, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 507, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 507, nr. 4 (nader rapport)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 507, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 507, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 507, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 507, nr. 8 (nader verslag)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 507, nr. 9 (nota n.a.v. het nader verslag)
- Handelingen II 2013-2014, nr. ... ; niet gepubliceerd
- Kamerstukken I 2013-2014, 33 507, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2013-2014, 33 507, B (eindverslag)
- Handelingen I 2013-2014, nr. 11, item 4

 

 

 

WET van 4 december 2013, Stb. 2013, 560, tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet teneinde daarin enkele verbeteringen aan te brengen, alsmede technische reparaties in diverse wetten (Veegwet VWS 2013). Inwerkingtreding: nog niet in werking getreden. Inwerkingtreding: 15 februari 2014 (Stb. 2014, 62).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet beperkte wijzigingen met betrekking tot de verantwoording en de financiering van zorgverzekeraars aan te brengen, alsmede dat het wenselijk is in diverse wetten wetstechnische reparaties aan te brengen en een tweetal uitgewerkte wetten in te trekken;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. I.  [MvT]
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel e, onder 2º, wordt "als bedoeld bij en krachtens artikel 6;" vervangen door: als bedoeld bij of krachtens artikel 6;.
2. Het onderdeel dat betrekking heeft op het continentaal plat komt te luiden:
#. continentaal plat: de exclusieve economische zone van het Koninkrijk, bedoeld in artikel 1 van de Rijkswet instelling exclusieve economische zone, voor zover deze grenst aan de territoriale zee van Nederland;.
B. [MvT]
Artikel 9b wordt als volgt gewijzigd:
1. In het vierde lid wordt "artikel 1, onderdeel d, van de Wet op de jeugdzorg" vervangen door: artikel 1, eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg.
2. In het vijfde lid wordt "artikel 1, onderdeel f, van de Wet op de jeugdzorg" vervangen door: artikel 1, eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg.
C. [MvT]
Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt "als bedoeld bij en krachtens artikel 6 van deze wet," vervangen door: als bedoeld bij of krachtens artikel 6,.
2. In het derde lid, onderdeel a tot en met c, wordt "als bedoeld bij en krachtens artikel 6 van deze wet," telkens vervangen door: als bedoeld bij of krachtens artikel 6,.
D. [MvT]
In artikel 36, eerste lid, wordt "Een zorgverzekeraar zendt" vervangen door: Een zorgverzekeraar en het CAK zenden elk.
E. [MvT]
Artikel 37 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid wordt vervangen door:
-1. De zorgverzekeraar en het CAK zenden elk vóór 1 juli aan de zorgautoriteit in tweevoud een uitvoeringsverslag waarin zij:
a. rapporteren over de uitvoering van deze wet in het voorafgaande kalenderjaar; en
b. een overzicht geven van hun voornemens met betrekking tot de uitvoering van deze wet in het lopende kalenderjaar en het daaropvolgende kalenderjaar.
2. In de aanhef van het derde lid wordt "De zorgverzekeraar voegt" vervangen door: De zorgverzekeraar en het CAK voegen elk.
3. In het derde lid, onderdeel b, wordt "de zorgverzekeraar" vervangen door: de zorgverzekeraar en het CAK.
F.¹ [MvT]
In artikel 41, eerste en tweede lid, wordt na "zorgverzekeraars" telkens ingevoegd: , het CAK.
G. [MvT]
Na artikel 44 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.