Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2012-2013, 2013-2014, 33 684.
Handelingen II 2013-2014, nr. 13, item 16, nr. 15, item 18, 19 en 20.
Kamerstukken I 2013-2014, 2014-2015, 33 684 (A, B, C, D, E, F, G (herdruk), H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q).
Handelingen I 2013-2014, nr. 19, item 2 en 5, nr. 20, item 5.

MEMORIE VAN TOELICHTING (onbewerkt)

 

 

WET van 1 maart 2014, Stb. 2014, 105, inzake regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet). Inwerkingtreding: 1 januari 2015 (Stb. 2014, 443).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de verantwoordelijkheid voor het voorkomen van, de ondersteuning, hulp en zorg bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen, de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering bij de gemeente te beleggen, om te komen tot betere samenwerking van hulpverleners rond gezinnen, eerdere ondersteuning bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen, hulp op maat en meer ruimte voor professionals en tot het demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren van de jeugdsector, waarbij het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen allereerst bij de ouders en de jeugdige zelf ligt;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  11

Wijziging van andere wetten

 

Art. 11.1.  [MvT]
Artikel 9b van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt als volgt gewijzigd:
1. Het vierde en het vijfde lid komen te vervallen.
2. Het zesde lid komt te luiden:
-6. Op het indicatieorgaan, bedoeld in het eerste lid, is, met uitzondering van de bewaartermijn als omschreven in artikel 52, eerste lid, het bepaalde bij of krachtens de artikelen 9bis, tweede tot en met vijfde lid, en 52 van overeenkomstige toepassing met betrekking tot het nemen van het besluit, bedoeld in het eerste lid.

 

Art. 11.2.¹
De Wet maatschappelijke ondersteuning wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel g, onder 2º, komt te vervallen.
2. In onderdeel g, onder 7º, wordt "geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is gepleegd" vervangen door: huiselijk geweld.
3. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel j door een puntkomma worden vijf onderdelen toegevoegd, luidende:
k. huiselijk geweld: lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld of bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijke kring;
l. kindermishandeling: kindermishandeling als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet;
m. advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling: advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling als bedoeld in artikel 12a;
n. persoonsgegevens, bijzondere persoonsgegevens, verwerking van persoonsgegevens, verantwoordelijke onderscheidenlijk betrokkene: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens;
o. dossier: geheel van schriftelijk of elektronisch vastgelegde gegevens met betrekking tot een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan.
B. [MvT]
In artikel 3, vierde lid, onderdeel e, wordt de zinsnede "maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel g, onder 2º, 5º en 6º" vervangen door: maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel g, onder 5º en 6º.
C.² [MvT]
Na paragraaf 2 worden drie paragrafen ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.