MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 162, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 162, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 162, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 162, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 162, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 162, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 162, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 162, nr. 8 (motie-Van den Besselaar)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 162, nr. 9 (brief Minister van SZW)
- Handelingen II 2011-2012, nr. 95, item 11
- Handelingen II 2011-2012, nr. 97, item 20
- Kamerstukken I 2011-2012, 33 162, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2012-2013, 33 162, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2012-2013, 33 162, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2012-2013, 33 162, D (nader voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2012-2013, 33 162, E (nadere memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2012-2013, 33 162, F (eindverslag)
- Kamerstukken I 2012-2013, 33 162, G (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken I 2013-2014, 33 162, H (verslag schriftelijk overleg)
- Kamerstukken I 2013-2014, 33 162, I (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken I 2013-2014, 33 162, J (verslag schriftelijk overleg)
- Kamerstukken I 2013-2014, 33 162, K (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken I 2014-2015, 33 162, L (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken I 2014-2015, 33 162, M (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken I 2014-2015, 33 162, N (brief Minister van SZW)
- Handelingen I 2012-2013, nr. 12, item 2
- Handelingen I 2012-2013, nr. 12, item 9
- Handelingen I 2012-2013, nr. 12, item 16
- Handelingen I 2012-2013, nr. ... ; niet gepubliceerd

 

 

 

WET van 19 juni 2014, Stb. 2014, 238, tot wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie. Inwerkingtreding: 1 januari 2015 (Stb. 2014, 346).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de export van sociale voorzieningen naar het buitenland zoveel mogelijk te beperken en met het oog daarop de bestaande exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet anders vorm te geven alsmede om overgangsrecht te regelen voor de situatie dat Nederland overgaat tot opzegging van een verdrag of de voorlopige toepassing van een verdrag beëindigt, of een verdrag wordt gewijzigd;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet  [MvT]
De Algemene Kinderbijslagwet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 7b komt te luiden:
Art. 7b.
-1. Geen recht op kinderbijslag heeft de verzekerde ten behoeve van het kind indien dat kind op de eerste dag van een kalenderkwartaal niet in Nederland woont.
-2. Het eerste lid is niet van toepassing indien dat kind op de eerste dag van een kalenderkwartaal woont in een land waarin ten behoeve van hem op grond van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PbEU L 166) recht op kinderbijslag bestaat.
-3. Het eerste lid is niet van toepassing indien het kind op de eerste dag van een kalenderkwartaal niet in Nederland woont doch langer dan drie maanden onafgebroken in Nederland verblijft.
-4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat ten behoeve van het kind dat op de eerste dag van een kalenderkwartaal niet in Nederland woont recht bestaat op kinderbijslag voor:
a. de verzekerde die werkzaamheden verricht in het algemeen belang en niet in Nederland woont;
b. de verzekerde die in Aruba, Curaçao, Sint Maarten of in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba woont; of
c. de gezinsleden van de in de onderdelen a of b bedoelde verzekerde.
B. [MvT]
Na artikel 41b ¹ wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.