Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2012-2013, 2013-2014, 33 726.
Handelingen II 2013-2014, nr. ..., nr. 44, item 5, nr. 45, item 8 en 9.
Kamerstukken I 2013-2014, 33 726 (A, B, C, D, E, F, G, H).
Handelingen I 2013-2014, nr. ...

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 4 juni 2014, Stb. 2014, 259, tot afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten. Inwerkingtreding: 16 juli 2014, zie artikel XVII.

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten en de compensatie voor het verplicht eigen risico af te schaffen omdat ze in onvoldoende mate gericht zijn op de doelgroep met meerkosten respectievelijk eigen betalingen in verband met het verplicht eigen risico vanwege de chronische ziekte of handicap, de criteria voor toekenning vaak aanpassing behoeven en tot risico’s op het punt van de budgettaire beheersbaarheid leiden, dat het gewenst is de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten af te schaffen omdat ook deze regeling in onvoldoende mate gericht is op de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten en de regeling lastig uitvoerbaar en handhaafbaar is, dat het gewenst is in verband met het vervallen van de aftrek uitgaven voor specifieke zorgkosten ook de tegemoetkoming specifieke zorgkosten af te schaffen en dat het gewenst is de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.
De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Aan artikel 2 wordt een lid toegevoegd, luidende:
-6. Een kalenderjaar dat na 31 december 2013 aanvangt, geldt niet als berekeningsjaar.
B. [MvT]
Artikel 3, eerste en tweede lid, komt te luiden:
-1. Het CAK stelt het recht op en de hoogte van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 2, eerste lid, in het kalenderjaar volgend op het berekeningsjaar ambtshalve vast dan wel indien pas na dat kalenderjaar blijkt dat een persoon rechthebbende is, uiterlijk vóór het einde van het tweede kalenderjaar volgend op het berekeningsjaar.
-2. Het CAK verstrekt de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 2, eerste lid, vóór het einde van het kalenderjaar waarin het CAK het recht op en de hoogte van die tegemoetkoming ambtshalve heeft vastgesteld.
C. [MvT]
Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het derde lid wordt vernummerd tot vierde lid.
2. Er wordt een lid ingevoegd, luidende:
-3. Het CAK kan uitsluitend binnen de termijn, bedoeld in artikel 3, eerste lid, op grond van een verzoek, bedoeld in het eerste lid, een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2, eerste lid, verlenen.
D. [MvT]
Artikel 5a wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste en derde lid vervallen.
2. Het tweede en vierde lid worden vernummerd tot eerste en tweede lid.
3. Het tweede lid komt te luiden:
-2. Het CAK kan uitsluitend binnen de termijn, bedoeld in artikel 3, eerste lid, tot toepassing van dit artikel overgaan.
E. [MvT]
Artikel 10 vervalt.
F. [MvT]
Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.