Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2013-2014, 33 801.
Handelingen II 2013-2014, nr. ..., nr. 51, item 12, nr. 52, item 15 en 16.
Kamerstukken I2013-2014, 33 801 (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ...).
Handelingen I 2013-2014, nr. ...

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 2 juli 2014, Stb. 2014, 269, tot wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere socialezekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten). Inwerkingtreding: 1 januari 2015 (Stb. 2014, 271).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat maatregelen noodzakelijk zijn om socialezekerheidsuitkeringen in stand en toegankelijk te houden, extra ondersteuning te bieden aan mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, ernstige misdragingen jegens uitvoerders van de socialezekerheidswetten tegen te gaan en de bijstand meer activerend te maken;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wet werk en bijstand  [MvT]
De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
In artikel 4, eerste lid, onderdeel d, vervalt ", 25, eerste lid, 26".
B. [MvT]
In artikel 5, onderdeel d, wordt "langdurigheidstoeslag" vervangen door: individuele inkomenstoeslag.
C. [MvT]
Artikel 7, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel a wordt "biedt deze voorziening aan; en" vervangen door: biedt deze voorziening aan;.
2. In onderdeel b wordt de punt vervangen door een puntkomma en wordt toegevoegd: en.
3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
c. het ontwikkelen van beleid ten behoeve van het verrichten van een tegenprestatie als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, en het uitvoeren ervan, overeenkomstig de verordening, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel c.
D. [MvT + bis + bis + bis]
Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
a. Onderdeel b komt te luiden:
b. het verlagen van de bijstand, bedoeld in artikel 18, tweede lid, en de periode van verlaging van de bijstand, bedoeld in artikel 18, vijfde en zesde lid;.
b. Onderdeel c komt te luiden:
c. het opdragen van een tegenprestatie als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c;. [MvT]
c. In onderdeel d wordt "een langdurigheidstoeslag als bedoeld in artikel 36" vervangen door: de individuele inkomenstoeslag, bedoeld in artikel 36. [MvT + bis]
d. Onder verlettering van de onderdelen h en i tot onderdelen g en h vervalt onderdeel g. [MvT]
2. Het tweede lid komt te luiden:
-2. De regels, bedoeld in het eerste lid, hebben voor zover het gaat om het eerste lid, onderdeel d, in ieder geval betrekking op de hoogte van de individuele inkomenstoeslag en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de begrippen langdurig en laag inkomen. [MvT]
E. [MvT]
Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het opschrift komt te luiden: Verplichtingen.
2. In het eerste lid, onderdeel a, wordt "en deze te aanvaarden" vervangen door: , deze te aanvaarden en te behouden.
3. In het eerste lid, onderdeel b, vervalt ", indien van toepassing,".
4. In het tweede lid, eerste zin, wordt na "als bedoeld in het eerste lid" toegevoegd: , onderdeel a en c.
5. Het vijfde lid vervalt.
6. Er worden drie leden toegevoegd, luidende:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.