MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 6 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 7 (amendement-Voortman)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 8 (amendement-Voortman en Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 9 (amendement-Karabulut en Voortman)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 10 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 11 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 12 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 13 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 14 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 15 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 16 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 17 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 18 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 19 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 20 (gewijzigd amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 21 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 22 (amendement-Voortman)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 23 (herdruk) (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 24 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 25 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 26 (amendement-Voortman)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 27 (amendement-Schouten en Kerstens)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 28 (amendement-Van Weyenberg)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 29 (amendement-Dijkgraaf en Schouten)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 30 (amendement-Voortman)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 31 (gewijzigd amendement-Dijkgraaf en Schouten)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 32 (amendement-Pieter Heerma)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 33 (amendement-Klein)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 34 (amendement-Pieter Heerma)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 35 (amendement-Pieter Heerma c.s.)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 36 (gewijzigd amendement-Voortman)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 37 (gewijzigd amendement-Pieter Heerma)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 38 (amendement-De Graaf)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 39 (amendement-De Graaf)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 40 (amendement-Voortman)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 41 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 42 (gewijzigd amendement-Voortman en Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 43 (gewijzigd amendement-De Graaf)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 44 (amendement-De Graaf)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 45 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 46 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 47 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 48 (motie-Potters en Dijkgraaf)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 49 (motie-Voortman)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 50 (motie-Voortman)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 51 (motie-Voortman)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 52 (motie-Pieter Heerma en Van Weyenberg)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 53 (motie-Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 54 (motie-Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 55 (motie-Klein)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 56 (motie-De Graaf)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 57 (motie-De Graaf)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 58 (gewijzigde motie-Voortman)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 59 (gewijzigd amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 60 (gewijzigd amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 61 (gewijzigd amendement-Karabulut en Voortman)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 62 (gewijzigd amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 63 (nader gewijzigd amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 64 (nader gewijzigd amendement-Voortman en Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 65 (nader gewijzigd amendement-Voortman)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 66 (verslag wetgevingsoverleg)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 67 (gewijzigd amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 68 (nader gewijzigd amendement-Karabulut en Voortman)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 69 (nader gewijzigd amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 70 (tweede nader gewijzigd amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 71 (gewijzigde motie-Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 801, nr. 72 (gewijzigde motie-Karabulut)
- Handelingen II 2013-2014, nr. ... ; niet gepubliceerd
- Handelingen II 2013-2014, nr. 51, item 12
- Handelingen II 2013-2014, nr. 52, item 15
- Handelingen II 2013-2014, nr. 52, item 16
- Kamerstukken I 2013-2014, 33 801, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2013-2014, 33 801, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2013-2014, 33 801, C (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken I 2013-2014, 33 801, D (verslag)
- Kamerstukken I 2013-2014, 33 801, E (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken I 2014-2015, 33 801, F (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken I 2013-2014, 33 801, G; niet gepubliceerd
- Kamerstukken I 2013-2014, 33 801, H (motie-Ester c.s.)
- Kamerstukken I 2013-2014, 33 801, I (motie-Elzinga c.s.)
- Kamerstukken I 2013-2014, 33 801, J (motie-Elzinga c.s.)
- Kamerstukken I 2013-2014, 33 801, K (motie-Elzinga c.s.)
- Kamerstukken I 2014-2015, 33 801, L (brief Staatssecretaris van SZW)
- Handelingen I 2013-2014, nr. ... ; niet gepubliceerd

 

 

 

WET van 2 juli 2014, Stb. 2014, 269, tot wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere socialezekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten). Inwerkingtreding: 1 januari 2015 (Stb. 2014, 271).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat maatregelen noodzakelijk zijn om socialezekerheidsuitkeringen in stand en toegankelijk te houden, extra ondersteuning te bieden aan mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, ernstige misdragingen jegens uitvoerders van de socialezekerheidswetten tegen te gaan en de bijstand meer activerend te maken;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wet werk en bijstand  [MvT]
De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
In artikel 4, eerste lid, onderdeel d, vervalt ", 25, eerste lid, 26".
B. [MvT]
In artikel 5, onderdeel d, wordt "langdurigheidstoeslag" vervangen door: individuele inkomenstoeslag.
C. [MvT]
Artikel 7, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel a wordt "biedt deze voorziening aan; en" vervangen door: biedt deze voorziening aan;.
2. In onderdeel b wordt de punt vervangen door een puntkomma en wordt toegevoegd: en.
3.¹ Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
c. het ontwikkelen van beleid ten behoeve van het verrichten van een tegenprestatie als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, en het uitvoeren ervan, overeenkomstig de verordening, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel c.
D. [MvT + bis + bis + bis]
Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
a. Onderdeel b komt te luiden:
b. het verlagen van de bijstand, bedoeld in artikel 18, tweede lid, en de periode van verlaging van de bijstand, bedoeld in artikel 18, vijfde en zesde lid;.
b. Onderdeel c komt te luiden:
c. het opdragen van een tegenprestatie als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c;. [MvT]
c. In onderdeel d wordt "een langdurigheidstoeslag als bedoeld in artikel 36" vervangen door: de individuele inkomenstoeslag, bedoeld in artikel 36. [MvT + bis]
d. Onder verlettering van de onderdelen h en i tot onderdelen g en h vervalt onderdeel g. [MvT]
2. Het tweede lid komt te luiden:
-2. De regels, bedoeld in het eerste lid, hebben voor zover het gaat om het eerste lid, onderdeel d, in ieder geval betrekking op de hoogte van de individuele inkomenstoeslag en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de begrippen langdurig en laag inkomen. [MvT]
E. [MvT]
Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het opschrift komt te luiden: Verplichtingen.
2. In het eerste lid, onderdeel a, wordt "en deze te aanvaarden" vervangen door: , deze te aanvaarden en te behouden.
3. In het eerste lid, onderdeel b, vervalt ", indien van toepassing,".
4. In het tweede lid, eerste zin, wordt na "als bedoeld in het eerste lid" toegevoegd: , onderdeel a en c.
5. Het vijfde lid vervalt.
6. Er worden drie leden toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.