MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 932, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 932, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 932, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 932, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 932, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 932, nr. 6 (amendement-Van Weyenberg)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 932, nr. 7 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 932, nr. 8 (gewijzigd amendement-Van Weyenberg)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 932, nr. 9 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 932, nr. 10 (motie-Madlener)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 932, nr. 11 (motie-Madlener)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 932, nr. 12 (motie-Karabulut)
- Handelingen II 2013-2014, nr. 96, item 9
- Handelingen II 2013-2014, nr. 97, item 24
- Handelingen II 2013-2014, nr. 97, item 25
- Kamerstukken I 2013-2014, 33 932, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2013-2014, 33 932, B (eindverslag)
- Kamerstukken I 2013-2014, 33 932, C (verslag schriftelijk overleg)
- Handelingen I 2013-2014, nr. ... ; niet gepubliceerd

 

 

WET van 9 juli 2014, Stb. 2014, 364, tot wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met het verstrekken van een koopkrachttegemoetkoming aan lage inkomens (Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens). Inwerkingtreding: 18 oktober 2014.

 

     WIJ WILLEM-ALXEANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om in de Wet werk en bijstand een grondslag op te nemen om in het jaar 2014 een koopkrachttegemoetkoming te verstrekken aan personen met een laag inkomen;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wet werk en bijstand  [MvT]
De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Aan artikel 7, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
c. verstrekt een koopkrachttegemoetkoming als bedoeld in artikel 36a.
B. [MvT]
Artikel 31, tweede lid, onderdeel w, komt te luiden:
w. een koopkrachttegemoetkoming als bedoeld in artikel 36a;.
C. [MvT]
Na artikel 36 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 36a. Koopkrachttegemoetkoming
-1. Personen met een inkomen van ten hoogste 110% van de voor de desbetreffende alleenstaande of de desbetreffende gehuwden van toepassing zijnde bijstandsnorm hebben in 2014 recht op een koopkrachttegemoetkoming van €|100,00 voor een paar, €|90,00 voor een alleenstaande ouder en €|70,00 voor een alleenstaande.
-2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden ten minste regels gesteld met betrekking tot:
a. de wijze waarop Onze Minister gelden beschikbaar stelt aan het college of de Sociale verzekeringsbank; en
b. de uitvoering door het college of de Sociale verzekeringsbank.
-3. De artikelen 5, onderdeel a, b, d en e, 6, 8, 8a, 9 tot en met 10a, 12, 13, eerste lid, onderdeel c, d en g, 13, vierde lid, 14 tot en met 16, 18, 19, 25 tot en met 30, 35, 36, 41, 43, 44 tot en met 44a, 45, 47, 47c, 47d, 47f, 48, 50 tot en met 53, 55, 57, 59 en de hoofdstukken 7, 7a en 8 zijn niet van toepassing op de verstrekking van de koopkrachttegemoetkoming.
-4. Daar waar in de artikelen 5, onderdeel c, 11, 13, 17, 18a, 24, 31 tot en met 34, 40, 42, 47a, 47b, 47g, 53a, 54, 60 tot en met 60c en in paragraaf 6.5 sprake is van bijstand wordt daaronder voor de toepassing van dit artikel mede begrepen de koopkrachttegemoetkoming.
D. [MvT]
Artikel 46, tweede lid, komt te luiden:
-2. Bijzondere bijstand en de koopkrachttegemoetkoming, bedoeld in artikel 36a, zijn niet vatbaar voor beslag.
E. [MvT]
Artikel 47a wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.