BESLUIT van 14 november 2014, Stb. 2014, 443, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Jeugdwet, de Invoeringswet Jeugdwet en enkele andere wetten die daarmee verband houden, alsmede van het Besluit Jeugdwet

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 13 november 2014, kenmerk 688318-129315-WJZ;
     Gelet op de artikelen 12.7 van de Jeugdwet, 4.1 van de Invoeringswet Jeugdwet, VI van de Wet van 12 maart 2014 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband met herziening van de maatregelen van kinderbescherming (Stb. 2014, 130), XVIII van de Wet van 12 maart 2014 tot aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming (Stb. 2014, 131) en 10.1, derde lid, van het Besluit Jeugdwet;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel
-1. De onderdelen E, H, J, ZZb, AAA en HHHb van artikel 2 van de Invoeringswet Jeugdwet treden in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.