BESLUIT van 9 december 2014, Stb. 2014, 521, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet langdurige zorg en het Besluit langdurige zorg

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 december 2014, kenmerk 697545-130582-WJZ;
     Gelet op artikel 13.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg en artikel 10.2.1 van het Besluit langdurige zorg;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
-1. De Wet langdurige zorg treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.