MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2013-2014, 34 015, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2013-2014, 34 015, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2013-2014, 34 015, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2013-2014, 34 015, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 015, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 015, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 015, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 015, nr. 8 (amendement-Krol)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 015, nr. 9 (motie-Krol)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 015, nr. 10 (nota van verbetering)
- Handelingen II 2014-2015, nr. 33, item 8
- Handelingen II 2014-2015, nr. 34, item 24
- Handelingen II 2014-2015, nr. 34, item 25
- Kamerstukken I 2014-2015, 34, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2014-2015, 34 015, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2014-2015, 34 015, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2014-2015, 34 015, D (verslag)
- Kamerstukken I 2014-2015, 34 015, E (nota n.a.v. het verslag)
- Handelingen I 2014-2015, nr. 18, item 4

 

 

WET van 28 januari 2015, Stb. 2015, 28, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Participatiewet en de Wet op de huurtoeslag in verband met het toekennen van een inkomensondersteuning aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet en intrekking van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen. Inwerkingtreding: 1 februari 2015 (Stb. 2015, 29)

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet een uit het Ouderdomsfonds te betalen inkomensondersteuning toe te kennen die gerelateerd is aan het aantal jaren dat men voor de Algemene Ouderdomswet verzekerd is geweest, te voorkomen dat deze inkomensondersteuning doorwerkt bij het verlenen van algemene bijstand en vaststelling van huurtoeslag en in verband daarmee de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen in te trekken;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet  [MvT]
Na artikel 33 van de Algemene Ouderdomswet wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:
§ 4. Inkomensondersteuning in aanvulling op het ouderdomspensioen
Art. 33a.
-1. Degene die recht heeft op ouderdomspensioen en woonachtig is in Nederland, degene die op grond van artikel 5, tweede lid, van het Besluit regels export uitkeringen recht heeft op ouderdomspensioen alsof hij in Nederland woonachtig is of degene die recht heeft op ouderdomspensioen en woonachtig is op het grondgebied van:
1º. één van de andere lidstaten van de Europese Unie;
2º. een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland;
3º. Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; of
4º. een staat waarmee Nederland een verdrag inzake sociale zekerheid heeft afgesloten;
heeft tevens recht op een inkomensondersteuning.
-2. In de gevallen dat op het ouderdomspensioen, vastgesteld op grond van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.