MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 083, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 083, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 083, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 083, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 083, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 083, nr. 6 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 083, nr. 7 (amendement-Schut-Welkzijn)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 083, nr. 8 (amendement-Schut-Welkzijn)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 083, nr. 9 (amendement-Schut-Welkzijn en Vermeij)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 083, nr. 10 (gewijzigd amendement-Schut-Welkzijn en Vermeij)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 083, nr. 11 (motie-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 083, nr. 12 (motie-Van Weyenberg)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 083, nr. 13 (motie-Pieter Heerma c.s.)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 083, nr. 14 (motie-Klaver c.s.)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 083, nr. 15 (motie-Klein)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 083, nr. 16 (motie-Klein)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 083, nr. 17 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 083, nr. 18 (brief Staatssecretaris van SZW)

- Handelingen II 2014-2015, nr. 68, item 6
- Handelingen II 2014-2015, nr. 68, item 10
- Handelingen II 2014-2015, nr. 68, item 23
- Handelingen II 2014-2015, nr. 68, item 24
- Handelingen II 2015-2016, nr. 26, item 7
- Kamerstukken I 2014-2015, 34 083, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2014-2015, 34 083, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2014-2015, 34 083, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2014-2015, 34 083, D (verslag)
- Kamerstukken I 2014-2015, 34 083, E (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken I 2014-2015, 34 083, F (motie-Reuten)
- Kamerstukken I 2014-2015, 34 083, G (motie-De Boer c.s.)
- Kamerstukken I 2015-2016, 34 083, H (brief Staatssecretaris van SZW)
- Handelingen I 2014-2015, nr. 31, item 3

- Handelingen I 2014-2015, nr. 31, item 10
- Handelingen I 2014-2015, nr. 33, item 4

 

 

WET van 4 juni 2015, Stb. 2015, 218, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet overige fiscale maatregelen 2013 in verband met de versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd. Inwerkingtreding: 19 juni 2015.

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met de betaalbaarheid van de Algemene Ouderdomswet op de middellange termijn wenselijk is de leeftijd waarop op grond van de Algemene Ouderdomswet recht op ouderdomspensioen ontstaat met ingang van 2016 versneld te verhogen naar 66 jaar in 2018 en naar 67 jaar in 2021 en in samenhang daarmee ook de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet overige fiscale maatregelen 2013 aan te passen;
     Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet ¹  [MvT]
Artikel 7a wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid, onderdeel e tot en met l, wordt vervangen door:
e. in 2016: 65 jaar en zes maanden, respectievelijk 15 jaar en zes maanden;
f. in 2017: 65 jaar en negen maanden, respectievelijk 15 jaar en negen maanden;
g. in 2018: 66 jaar, respectievelijk 16 jaar;
h. in 2019: 66 jaar en vier maanden, respectievelijk 16 jaar en vier maanden;
i. in 2020: 66 jaar en acht maanden, respectievelijk 16 jaar en acht maanden;
j. in 2021: 67 jaar, respectievelijk 17 jaar.
2. In het tweede lid wordt "1 januari 2019" vervangen door "1 januari 2017", wordt "het jaar 2024" vervangen door "het jaar 2022" en vervalt "bij algemene maatregel van bestuur".
3. In het derde lid wordt "1 januari 2024" vervangen door: 1 januari 2022.

1. Volgens de redactie dient onder het opschrift te worden ingevoegd: De Algemene Ouderdomswet wordt als volgt gewijzigd:

 

Art. II. Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964  [MvT]
De Wet op de loonbelasting 1964 wordt als volgt gewijzigd:
A. Vervallen. [MvT]
B. Vervallen. [MvT]
C. [MvT]
In artikel 18, tweede lid, onderdeel a, wordt

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.