MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 191, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 191, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 191, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 191, nr. 4 (nader rapport)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 191, nr. 5 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 191, nr. 6 (verslag)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 191, nr. 7 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 191, nr. 8 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 191, nr. 9 (nader verslag)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 191, nr. 10 (nota n.a.v. het nader verslag)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 191, nr. 11 (derde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 191, nr. 12 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 191, nr. 13 (tweede nader verslag)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 191, nr. 14 (nota n.a.v. het tweede nader verslag)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 191, nr. 15 (vierde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 191, nr. 16 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 191, nr. 17 (amendement-Bergkamp)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 191, nr. 18 (amendement-Bergkamp)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 191, nr. 19 (amendement-Voortman)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 191, nr. 20 (amendement-Van Gerven en Leijten)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 191, nr. 21 (amendement-Bergkamp)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 191, nr. 22 (amendement-Voortman en Keijzer)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 191, nr. 23 (motie-Bergkamp)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 191, nr. 24 (motie-Van Gerven)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 191, nr. 25 (motie-Keijzer en Bergkamp)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 191, nr. 26 (amendement-Keijzer en Bergkamp)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 191, nr. 27 (gewijzigd amendement-Bergkamp)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 191, nr. 28 (gewijzigd amendement-Gerven en Leijten)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 191, nr. 29 (gewijzigd amendement-Keijzer en Bergkamp)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 191, nr. 30 (amendement-Bergkamp en Otwin van Dijk)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 191, nr. 31 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 191, nr. 32 (nader gewijzigd amendement-Bergkamp en Van der Burg)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 191, nr. 33 (gewijzigd amendement-Bergkamp)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 191, nr. 34 (gewijzigde motie-Bergkamp en Ypma)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 191, nr. 35 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 191, nr. 36 (verslag schriftelijk overleg)

- Handelingen II 2015-2016, nr. 73, item 28 (herdruk)
- Handelingen II 2015-2016, nr. 78, item 10
- Handelingen II 2015-2016, nr. 78, item 11
- Kamerstukken I 2015-2016, 34 191, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2015-2016, 34 191, B (eindverslag)
- Kamerstukken I 2016-2017, 34 191, C (brief Minister van VWS)

- Handelingen I 2015-2016, nr. 30, item 3

 

 

WET van 18 mei 2016, Stb. 2016, 206, tot wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Verzamelwet VWS 2016). Inwerkingtreding: 1 augustus 2016 (Stb. 2016, 270).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om enige wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te wijzigen teneinde daarin misslagen te verbeteren en omissies weg te nemen, enige andere wetten technisch te wijzigen teneinde de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen ingevolge de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 te kunnen voortzetten, zoals dat ook mogelijk was toen beschermd wonen nog onder de aanspraken ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten viel, de Geneesmiddelenwet te wijzigen teneinde ook personen met een tijdelijke voorschrijfbevoegdheid onder de regels over geneesmiddelenreclame te brengen, de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting te wijzigen teneinde een wettelijke grondslag op te nemen voor het gebruik van het burgerservicenummer en de Wet toelating zorginstellingen te wijzigen teneinde het College bouw zorginstellingen, dat geen wettelijke taken meer heeft, op te heffen;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

§ 1.  Wetten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

Art. I.  [MvT]
De Geneesmiddelenwet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
In artikel 82, eerste lid, onderdeel a, wordt na "gezondheidszorg," een zinsnede ingevoegd, luidende: een persoon aan wie bij of krachtens artikel 36a van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg de bevoegdheid tot het voorschrijven van UR-geneesmiddelen is toegekend,.
B. [MvT]
In artikel 94, onderdeel a en c, wordt na "tandheelkunst" telkens ingevoegd: , de verpleegkunst.

 

Art. II.  [MvT]
De Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. De aanhef komt te luiden: In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:.
2. De onderdelen c tot en met f vervallen.
B. [MvT]
De artikelen 2.1.3, 2.1.4, 2.1.8, paragraaf 2.4, artikel 3.1.1, de paragrafen 3.2 tot en met 3.5, de artikelen 3.6.1 tot en met 3.6.4, 3.6.6, 3.6.8 en 3.6.9 en de paragrafen 3.7 en 3.8 vervallen.
C. [MvT]
Artikel 3.1.2, tweede lid, komt als volgt te luiden:
-2. Het eerste lid geldt vanaf 1 januari 2015 niet voor zorg als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
D. [MvT]
Artikel 5.3 komt te luiden:
Art. 5.3.
Deze wet wordt aangehaald als: Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet.

 

Art. III.  [MvT]
De Jeugdwet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 1.2 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt "een aanspraak" vervangen door "een recht" en wordt "of de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen of een recht op zorg als bedoeld bij of krachtens de Zorgverzekeringswet, of" vervangen door: , de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen of een zorgverzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet;.
2. Onder vervanging van de punt aan het einde van het eerste lid, onderdeel b, door ", of" wordt aan het eerste lid een onderdeel toegevoegd, luidende:
c. indien het college gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de jeugdige in aanmerking kan komen voor zorg op grond van de Wet langdurige zorg en de jeugdige of zijn wettelijke vertegenwoordiger weigert mee te werken aan het verkrijgen van een besluit daartoe.
3. In het tweede lid wordt "een aanspraak op zorg als bedoeld bij of krachtens de Wet langdurige zorg of een recht op zorg als bedoeld bij of krachtens de Zorgverzekeringswet" vervangen door: een recht op zorg als bedoeld bij of krachtens de Wet langdurige zorg of een zorgverzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet.
4. Het vierde lid vervalt.
B. [MvT]
In artikel 2.11, eerste lid, komt de zinsnede ", behoudens de vaststelling van de rechten en plichten van de jeugdige of zijn ouders," te vervallen.
C. [MvT]
In artikel 6.1.3, vierde lid, komt "zevende en" te vervallen.
D. [MvT]
Artikel 6.2.2, eerste lid, komt te luiden:
-1. Een machtiging kan slechts ten uitvoer worden gelegd in een op grond van artikel 6.2.1 geregistreerde gesloten accommodatie.
E. [MvT]
Artikel 7.3.1 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt "Hetgeen in de artikelen 7.3.8 tot en met 7.3.15 is bepaald" vervangen door: Hetgeen in deze paragraaf, met uitzondering van de artikelen 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6 en 7.3.16, is bepaald.
2. Aan het slot van het derde lid wordt na het woord "toepassing" ingevoegd: , behoudens artikel 7.3.11, vierde en vijfde lid.
F. [MvT]
In artikel 7.3.11, vierde lid, wordt "desgevraagd of uit eigen beweging" vervangen door: desgevraagd of kunnen deze inlichtingen uit eigen beweging aan de gecertificeerde instelling verstrekken.
G. [MvT]
Het opschrift van paragraaf 7.4 komt als volgt te luiden: § 7.4. Gegevensverwerking ten behoeve van de uitvoering van de wet en ten behoeve van beleidsinformatie.
H. [MvT]
Voor artikel 7.4.1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 7.4.0.
-1. Het college of een door het college aangewezen persoon verwerkt persoonsgegevens van een jeugdige of zijn ouders, waaronder het burgerservicenummer van de jeugdige en andere bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor:
a. de toeleiding naar, advisering over, bepaling van of het inzetten van een voorziening op het gebied van de jeugdhulp;
b. het doen van een verzoek tot onderzoek bij de raad voor de kinderbescherming of de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering;
c. de bekostiging van preventie, jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering of werkzaamheden als bedoeld in de artikelen 6.1.2, zesde lid, 6.1.3, derde lid, en 6.1.4, vierde lid; en
d. het verrichten van controle of fraudeonderzoek.
-2. Jeugdhulpaanbieders, aanbieders van preventie, gecertificeerde instellingen, de raad voor de kinderbescherming en gekwalificeerde gedragswetenschappers als bedoeld in de artikelen 6.1.2, zesde lid, 6.1.3, derde lid, en 6.1.4, vierde lid, verstrekken het college of een door het college aangewezen persoon kosteloos de persoonsgegevens van een jeugdige of zijn ouders, waaronder het burgerservicenummer van de jeugdige en andere bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens, die voor het college of die personen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid.
-3. Personen werkzaam ten behoeve van een jeugdhulpaanbieder, een aanbieder van preventie, een gecertificeerde instelling of de raad voor de kinderbescherming verstrekken die aanbieders, die instellingen of die raad de persoonsgegevens die zij nodig hebben om te kunnen voldoen aan hun verplichting, bedoeld in het tweede lid.
-4. Bij regeling van Onze Ministers wordt bepaald:
a. tot welke gegevens de verplichting, bedoeld in het tweede lid, zich ten hoogste uitstrekt indien de verstrekking geschiedt voor de uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c of d;
b. op welke wijze de gegevens, bedoeld in het eerste of tweede lid, worden verwerkt.
-5. Bij regeling van Onze Ministers kan worden bepaald:
a. tot welke gegevens de verplichting, bedoeld in het tweede lid, zich ten hoogste uitstrekt indien de verstrekking geschiedt voor de uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b;
b. volgens welke technische standaarden gegevensverwerking plaatsvindt;
c. aan welke beveiligingseisen gegevensverwerking voldoet;
d. in welke gevallen en voor welke doelen gegevens als bedoeld in het eerste of tweede lid verder mogen worden verwerkt.
I. [MvT]
Artikel 7.4.1, tweede lid, komt als volgt te luiden:
-2. Het college verwerkt gegevens ten behoeve van een doelmatig, doeltreffend en samenhangend gemeentelijk beleid ten aanzien van preventie, de toegang tot en verlening van jeugdhulp, de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, alsmede ten behoeve van de verwerking, bedoeld in het eerste lid.
J. [MvT]
Artikel 8.2.1, tweede lid, onderdeel b, komt te luiden:
b. het gezag van de ouders is beëindigd; of.
K. [MvT]
In artikel 8.2.7 wordt "verstrekt" vervangen door: en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen als bedoeld in de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen verstrekken.
L. [MvT]
In artikel 10.1 vervalt het zesde lid.
M. [MvT]
Artikel 10.2 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid wordt "een indicatiebesluit als bedoeld in" vervangen door: een indicatiebesluit op grond van.
2. In het vierde lid wordt "een verwijzing als bedoeld in" vervangen door: een verwijzing op grond van.
N. [MvT]
In artikel 10.2a, vierde lid, wordt "het Algemene Fonds Bijzondere Ziektekosten" vervangen door: het Fonds langdurige zorg, bedoeld in artikel 89 van de Wet financiering sociale verzekeringen.
O. [MvT]
Artikel 12.3, vijfde en zesde lid, komen te luiden:
-5. Indien een taak of bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 5 tot en met 11 van de Wet op de jeugdzorg, die werd uitgevoerd door een stichting als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van die wet, krachtens deze wet bij het college berust, gaan de verplichtingen, bedoeld in het eerste lid, ten aanzien van een dossier over op dat college voor zover dat college dat dossier van de gecertificeerde instelling heeft ontvangen ten behoeve van de toeleiding naar, advisering over, bepaling van, het inzetten van of de bekostiging van een voorziening op het gebied van jeugdhulp.
-6. In afwijking van het vijfde lid gaan dossiers gevormd bij de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg, en de in het eerste lid bedoelde verplichtingen met betrekking tot die dossiers, over op het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

Art. IV.  [MvT]
In artikel 2, onderdeel d, van de Kaderwet VWS-subsidies wordt na "maatschappelijke zorg," een zinsdeel ingevoegd, luidende: waaronder de jeugdhulp,.

 

Art. V. Vervallen[MvT]

 

Art. VI.  [MvT]
De Opiumwet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 1, eerste lid, onderdeel g, komt te luiden:
g. Besluit 2005/387/JBZ: Besluit 2005/387/JBZ van de Raad van 10 mei 2005 inzake de uitwisseling van informatie, de risicobeoordeling en de controle ten aanzien van nieuwe psychoactieve stoffen (PbEU 2005, L 127);.
B. [MvT]
In artikel 3a, eerste lid, wordt "Gemeenschappelijk optreden" telkens vervangen door: Besluit 2005/387/JBZ.
C.
Na artikel 6 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Art. 6a.
Onze Minister kan machtiging verlenen aan een bestuursorgaan tot afgifte op aanvraag van een schriftelijke verklaring inhoudende dat de aanvrager uitsluitend ten behoeve van zijn eigen geneeskundig gebruik een middel als bedoeld in lijst I of II mag vervoeren of aanwezig hebben.
D.
In artikel 11b, eerste lid wordt "11, derde, en vijfde lid" vervangen door: 11, derde, vierde en vijfde lid.

 

Art. VII.  [MvT]
In artikel 2, eerste lid, onderdeel c, van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting wordt na "geboortedatum" ingevoegd: , burgerservicenummer.

 

Art. VIII.  [MvT]
In artikel 12, vierde lid, van de Wet inzake bloedvoorziening wordt "het eerste lid, onderdeel c" vervangen door: het eerste lid, onderdeel e.

 

Art. IX.  [MvT]
De Wet langdurige zorg wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.