MEMORIE VAN TOELICHTING (onbewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 573, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 573, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 573, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 573, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 573, nr. 5 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 573, nr. 6 (verslag)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 573, nr. 7 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 573, nr. 8 (amendement-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 573, nr. 9 (amendement-Voortman)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 573, nr. 10 (amendement-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 573, nr. 11 (amendement-Van 't Wout en Pieter Heerma)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 573, nr. 12 (amendement-Öztürk)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 573, nr. 13 (motie-Öztürk)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 573, nr. 14 (motie-Öztürk)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 573, nr. 15 (gewijzigd amendement-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 573, nr. 16 (gewijzigd amendement-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 573, nr. 17 (gewijzigd amendement-Öztürk)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 573, nr. 18 (nader gewijzigd amendement-UIenbelt)
- Handelingen II 2016-2017, nr. 36, item 8
- Handelingen II 2016-2017, nr. 37, item 25
- Handelingen II 2016-2017, nr. 37, item 26
- Kamerstukken I 2016-2017, 34 573, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2016-2017, 34 573, B (nota van verbetering)
- Kamerstukken I 2016-2017, 34 573, C (eindverslag)
- Handelingen I 2016-2017, nr. 15, item 3

 

 

WET van 25 januari 2017, Stb. 2017, 24, houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen. Inwerkingtreding: 1 juli 2017 (Stb. 2017, 185).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag te herzien door middel van een verlaging van de leeftijd waarop aanspraak bestaat op het volledige minimumloon, alsmede het creëren van een wettelijke grondslag voor betaling van minimumloon over meerwerk en de betaling op basis van stukloon aan te passen, ten einde te zorgen voor een sociaal aanvaardbare tegenprestatie voor de verrichte arbeid;
     Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. III.
De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 1:1, eerste lid, onderdeel m, wordt "23 jaar" vervangen door: 22 jaar.
B.
In artikel 3:7, tweede lid, wordt "23 jaar" vervangen door: 22 jaar.

 

Art. IV.
De Toeslagenwet wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 1, eerste lid, onderdeel f, onder 1º, vervalt "(Stb. 1968, 657)".
B.
Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid, onderdeel b, onder 1º, komt te luiden:
1º. indien hij 22 jaar of ouder is: €|53,28;.
2. Het tweede lid, onderdeel b, onder 2º vervalt, onder vernummering van onder 3º tot en met 6º tot onder 2º tot en met 5º.
3. Het zevende lid, onderdeel b, onder 1º, komt te luiden:
1º. indien hij 22 jaar of ouder is: €|34,24;.
4. Het zevende lid, onderdeel b, onder 2º, vervalt, onder vernummering van onder 3º tot onder 2º.
C.
Artikel 44f, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.