Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2016-2017, 34 682.
Handelingen II 2016-2017, nr. 54, item 3.
Kamerstukken I 2016-2017, 34 682 (A, B).
Handelingen I 2016-2017, nr. 20, item 3.

 

WET van 8 maart 2017, Stb. 2017, 110, tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Invorderingswet 1990 en enkele andere wetten in verband met een vereenvoudiging van de beslagvrije voet (Wet vereenvoudiging beslagvrije voet). Inwerkingtreding: nog niet in werking getreden.

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te komen tot een vereenvoudiging van de vaststelling van de beslagvrije voet;
     Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. IV. Algemene Kinderbijslagwet
De Algemene Kinderbijslagwet wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 24, vierde lid, onderdeel a, wordt "artikelen 475c en 475d" vervangen door: artikelen 475c tot en met 475e.
B.
In artikel 24a, tweede lid, onderdeel a, wordt "artikelen 475c en 475d" vervangen door: artikelen 475c tot en met 475e.

 

Art. V. Algemene nabestaandenwet
De Algemene nabestaandenwet wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 53, vierde lid, onderdeel a, wordt "artikelen 475c en 475d" vervangen door: artikelen 475c tot en met 475e.
B.
In artikel 54, tweede lid, wordt "artikelen 475c en 475d" vervangen door: artikelen 475c tot en met 475e.

 

Art. VI. Algemene Ouderdomswet
De Algemene Ouderdomswet wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.