MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 571, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 571, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 571, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 571, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 571, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 571, nr. 6 (motie-Kuzu c.s.)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 571, nr. 7 (motie-De Jong c.s.)
- Handelingen II 2016-2017, nr. 66, item 16
- Handelingen II 2016-2017, nr. 69, item 7
- Handelingen II 2016-2017, nr. 69, item 8
- Kamerstukken I 2016-2017, 34 571, A (eindverslag)
- Handelingen I 2016-2017, nr. 27, item 5

 

 

WET van 17 mei 2017, Stb. 2017, 213, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met het vastleggen van het recht op de alleenstaandennorm en de inkomensondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen woonachtig in niet-verdragslanden en van overgangsrecht voor de inkomensondersteuning. Inwerkingtreding: 1 augustus 2017 (Stb. 2017, 271).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Algemene Ouderdomswet te wijzigen om de alleenstaandennorm en de inkomensondersteuning te kunnen exporteren naar verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen woonachtig in niet-verdragslanden en overgangsrecht vast te stellen voor het exporteren van de inkomensondersteuning in geval van opzegging van een verdrag, de beëindiging van de voorlopige toepassing van een verdrag of een daarmee gelijk te stellen situatie;
     Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.
De Algemene Ouderdomswet wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 9a wordt, onder vernummering van het vierde lid tot vijfde lid, een lid ingevoegd, luidende:
-4. Recht op ouderdomspensioen alsof hij in Nederland woont, heeft de pensioengerechtigde die niet in Nederland woont en recht heeft op:
a. een buitengewoon pensioen, garantietoeslag, uitkering, periodieke uitkering, garantie-uitkering, vergoeding of tegemoetkoming als bedoeld in de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945, de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 of de Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië met inbegrip van het besluit van de Luitenant-Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië van 5 november 1946 (Indisch Staatsblad 1946, 118); of
b. een pensioen, toeslag, uitkering, vergoeding of tegemoetkoming, vergelijkbaar met een pensioen, toeslag, uitkering, vergoeding of tegemoetkoming als bedoeld in onderdeel a, op grond van een buitenlandse wettelijke regeling die vergelijkbaar is met de wettelijke regelingen, genoemd in onderdeel a.
B.
Artikel 33a, eerste lid, komt te luiden:
-1. Recht op een inkomensondersteuning heeft degene die:
a. recht heeft op ouderdomspensioen en woonachtig is in Nederland;
b. op grond van artikel 5, tweede lid, van het Besluit regels export uitkeringen recht heeft op ouderdomspensioen alsof hij in Nederland woonachtig is;
c. op grond van artikel 9a, vierde lid, recht heeft op ouderdomspensioen alsof hij in Nederland woonachtig is; of
d. recht heeft op ouderdomspensioen en woonachtig is op het grondgebied van:
1º. één van de andere lidstaten van de Europese Unie;
2º. een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland;
3º. Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; of
4º. een land waarmee Nederland een verdrag inzake sociale zekerheid heeft gesloten of waar een besluit van een volkenrechtelijke organisatie inzake sociale zekerheid van kracht is.
C.
Artikel 62a wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.