MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 766, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 766, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 766, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 766, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 766, nr. 5 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 766, nr. 6 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 766, nr. 7 (verslag)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 766, nr. 8 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 766, nr. 9 (derde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 766, nr. 10 (nader verslag)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 766, nr. 11 (nota n.a.v. het nader verslag)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 766, nr. 12 (vierde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 766, nr. 13 (vijfde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 766, nr. 14 (amendement-Van Kent)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 766, nr. 15 (motie-Dijkgraaf en Nijkerken-De Haan)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 766, nr. 16 (gewijzigd amendement-Van Kent)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 766, nr. 17 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2018-2019, 34 766, nr. 18 (brief Minister van SZW)

- Handelingen II 2017-2018, nr. 18, item 11
- Handelingen II 2017-2018, nr. 21, item 9
- Handelingen II 2017-2018, nr. 21, item 10
- Kamerstukken I 2017-2018, 34 766, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2017-2018, 34 766, B (eindverslag)
- Handelingen I 2017-2018, nr. 9, item 3

 

 

WET van 29 november 2017, Stb. 2017, 484, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018). Inwerkingtreding: 1 januari 2018 (Stb. 2017, 485).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om enige wijzigingen aan te brengen in de wetgeving van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Algemene Kinderbijslagwet  [MvT]
De Algemene Kinderbijslagwet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
In artikel 6a wordt, onder verlettering van onderdeel b tot onderdeel c, een onderdeel ingevoegd, luidende:
b. wordt voor de toepassing van hoofdstuk 3 van deze wet ¹ onder verzekerde mede verstaan de niet-verzekerde persoon die recht op kinderbijslag heeft verkregen op grond van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PbEU 2004, L 166);.
Aa.²
Aan artikel 7 wordt een lid toegevoegd, luidende:
-10. In afwijking van het zesde lid, onderdeel b, onder 1º, is het woord "dichtstbijzijnde" niet van toepassing, wanneer:
a. het kind een beroepsopleiding volgt aan een niet uit ’s Rijks kas bekostigde instelling als bedoeld in artikel 1.4.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs; of
b. het kind een beroepsopleiding volgt aan een uit ’s Rijks kas bekostigde instelling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de dichtstbijzijnde instelling een niet uit ’s Rijks kas bekostigde instelling is als bedoeld in artikel 1.4.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs.
B. [MvT]
In artikel 7a, tweede lid, wordt "over een kalenderjaar recht" vervangen door: over een kalenderjaar tot uitbetaling gekomen recht.
C. [MvT]
In artikel 20 wordt "kan worden betaald" vervangen door "is betaald dan wel kan worden betaald" en wordt "ter voorkoming of" vervangen door "ter voorkoming, verrekening en".
D. [MvT]
Artikel 21a vervalt.
E. [MvT]
In artikel 36 wordt "tweede categorie" vervangen door: tweede categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht.
F. [MvT]
Na artikel 41 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 41a.
Artikel 7a, tweede lid, zoals dat luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel B, van de Verzamelwet SZW 2018 blijft van toepassing op een recht op een extra bedrag aan kinderbijslag over het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin artikel I, onderdeel B, van de Verzamelwet SZW 2018 in werking is getreden.

1. Volgens de redactie dient "van deze wet" te vervallen.
2. Ingevolge het enig artikel, tweede lid, van het Besluit van 6 december 2017, Stb. 2017, 485, treedt onderdeel Aa in werking met ingang van 16 december 2017, red.

 

Art. II. Algemene Ouderdomswet  [MvT]
De Algemene Ouderdomswet wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.