Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2017-2018, 34 939.
Handelingen II 2017-2018, nr. 101, item 8
Kamerstukken I 2017-2018, 34 939 (A, B).
Handelingen I 2017-2018, nr. 38, (herdr.) item 18.

 

 

WET van 11 juli 2018, Stb. 2018, 247, tot aanpassing van wetten ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming). Inwerkingtreding: 28 juli 2018 (Stb. 2018, 248).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is enige wetten aan te passen ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119);
     Gelet op artikel 10, tweede en derde lid, van de Grondwet;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  8

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Art. 8.1. Participatiewet
In artikel 6a van de Participatiewet wordt "persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens" vervangen door: persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming.

 

Art. 8.5. Wet financiering sociale verzekeringen
Artikel 38d, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.